KSCA028 History of Modern China (from the mid of 19th c.)

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Tue 14:00–15:40 C33
Prerequisites (in Czech)
Alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Kvůli nedostatku českých publikací, bude část doporučené literatury v AJ.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Devatenácté století bylo pro Čínu zlomovým obdobím. Druhý nejdéle trvající stát v historii musel sklonit hlavu před technickou vyspělostí západních mocností a přistoupit na vnucené nerovné podmínky. Nadále zhoršující se situace vyústila v pád kdysi slavného císařství na počátku století dvacátého. Avšak ani toto století nepřineslo Číně tolik potřebný klid. Neslo se v duchu neustálých bojů, velkého utrpení a jednoho z největších experimentů v lidských dějinách. Přes to všechno byla Čína schopna se vrátit mezi světové velmoci. Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od první opiové války v 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. V průběhu jednotlivých přednášek tématicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Orientovat se v hlavním událostem moderních čínských dějin - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem - popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky - charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě - popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a analyzovat specifika čínského komunismu - porozumět pozici ČLR na počátku 21. století
Syllabus (in Czech)
  • . Úvodní hodina 2. Počátek konce – Opiové války a) Příčiny b) Zájmy účastníků c) Průběh bojů a jednání d) Následky 3. Ztráta mandátu Nebes a) Rebelie b) Císařovna Dowager Cixi c) Sino-japonská válka d) Poslední císař 4. Čínská revoluce a) První světová válka na Dálném východě b) Sunjatsen, Kuomintag a Čankajšek c) Komunistická strana Číny d) Boj o přežití - rolníci 5. Občanská válka a) Politický souboj b) Zahraniční koncese c) Dlouhý pochod d) Vzestup Mao Ce-tunga 6 + 7. Druhá sino-japonská válka 1937-1945 a) Vpád Japonců b) Nankingský masakr c) Loutkový stát Mandžukuo d) Druhá světová válka na Dálném východě e) Křehká spolupráce KMT a KSČ f) Územní zisky 7. Poslední tažení Kuomintangu a) Obnovení občanské války b) Zájmy zahraničních mocností c) Úprk na Taiwan d) Vyhlášení ČLR 8. 50. léta a) Mao Ce-tung upevňuje pozici b) Roky kampaní c) Velký skok vpřed 9. 60. a 70. léta a) Tvrdý dopad Velkého skoku b) Mao v ústraní c) Hrůzy kulturní revoluce 10. Kult osobnosti a) Propaganda b) Postavení ČLR ve světě c) Naděje lepších zítřků 11. Ekonomický boom a) 80. léta b) Komunismus s čínskou charakteristikou c) Tian’anmen 12. Náměstí nebeského klidu a) Následky a dědictví b) Reakce ve světě c) Odkaz Deng Xiaopinga
Literature
    required literature
  • 4. CHANG, Yong. Divoké labutě. Praha : Knižní klub, 1996. ISBN 80-7176-389-6.
  • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Díl 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 80-244-0611-X. info
  • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 125 s. ISBN 8024402513. info
  • FAIRBANK, John F. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 9788074220074. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods (in Czech)
Zakončení pro zkoušku • Písemný test • Ústní zkouška testující znalosti z dějin Číny. Student na zkoušku přinese seznam 6 knih z doporučené literatury – více informací viz seznam doporučené literatury Zakončení pro kolokvium • Písemný test (studenti mimo kmenový obor KSC MOHOU mít u testu své poznámky)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: DŮLEŽITÉ: Posluchači jednooborových Kulturních studií Číny povinně zapisují ZKOUŠKU, dvouoborových KOLOKVIUM.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCA028