PBB118 Sociální a pedagogická komunikace

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je uvedení do problematiky sociální a pedagogické komunikace. V první části kurzu bude pozornost věnována obecným teoriím a konceptům popisujícím mezilidskou komunikaci. Ve druhé části kurzu bude pozornost soustředěna na rozbor komunikace mezi učitelem a žáky ve školní třídě. Těžiště kurzu je položeno na výklad vztahu mezi komunikací, myšlením a učením. Pedagogická komunikace je pojímána jako nástroj, jímž může učitel ovlivňovat žákovské myšlení a intenzifikovat učení žáků. Zohledněna je rovněž skutečnost, že komunikace ve školní třídě má svoji vztahovou stránku – učitel a žáci vyjednávají své vzájemné vztahy a mocenské vzorce. Součástí kurzu je práce s reálnými záznamy výukové komunikace s cílem demonstrovat různé komunikační fenomény, které ve školní třídě nastávají, a porozumět jim.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- používat základní komunikační terminologii, koncepty a teoretická východiska pro studium pedagogické komunikace. - budou rozumět vztahu mezi komunikací, myšlením a učením.
-popsat strukturu běžné výukové komunikace, tak jak je identifikována v aktuálních výzkumech.
- vyložit teoretický koncept dialogického vyučování a výzkumy mapující jeho zavádění a efekty. - budou rozumět vztahové dynamice školní třídy, především mocenským vztahům mezi učitelem a žáky.
- metodologicky korektně pracovat s transkripty výukové komunikace, základním způsobem je analyzovat a interpretovat.
Osnova
  • 1. Sociální a pedagogická komunikace: Základní pojmy. 2. Komunikace jako proces. Obsahová a vztahová rovina v komunikaci. 3. Verbální komunikace. Jazyk jako znakový systém. Jazyk a myšlení. 4. Neverbální komunikace. Čas a prostor v pedagogické komunikaci. 5. Komunikační situace ve školní třídě. Struktura výukové komunikace. 6. Komunikace a učení. 7. Učitelské otázky. Zpětná vazba a evaluace ve výukové komunikaci. 8. Participace žáků na výukové komunikaci. 9. Koncept dialogického vyučování. Indikátory a principy dialogického vyučování. 10. Dialogické vyučování: přednosti a limity. 11. Vztahová rovina v pedagogické komunikaci. Interakční styl učitele. 12. Moc ve školní třídě. Moc v dialogickém vyučování.
Literatura
    doporučená literatura
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie : Language, culture, & society: an introduction to linguistic anthropology (Orig.). Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997. 211 s. : i. ISBN 0009-0794. info
  • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, analýza transkriptů výukové komunikace
Metody hodnocení
Aktivní participace v seminářích, zápočtový test
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4874
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.