CJDSM001 Old Czech

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Department of Czech Language – Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language – Faculty of Arts
Timetable
Fri 21. 10. 10:00–11:40 A24, Fri 4. 11. 10:00–11:40 A24, Fri 25. 11. 10:00–11:40 A24, Fri 9. 12. 10:00–11:40 A24
Prerequisites
The course is aimed at students of Ph.D. study programmes (with the exception of Ph.D. students of Czech language and Czech literature).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to introduce students of diachronically orientated philological Ph.D. study programmes to issues of Old Czech studies. Attention is paid to the history and development of the discipline (Paleo-Bohemistics), with the focus on characteristic features of Old Czech, presenting of key sources, identifying fundamental sources of information, dealing with characteristic phenomena of language on the boundary of the development of the language system and the language community.
Learning outcomes
Having participated in the course, students will be able:
- to explain the development of Paleo-Bohemistics;
- to identify and summarize key features of Old Czech;
- to identify and describe key sources relating to Paleo-Bohemistics;
- to use fundamental sources of information relating to Paleo-Bohemistics;
- to explain characteristic language phenomena of Old Czech.
Syllabus
 • The history of scholarly interest in Old Czech; definition of Old Czech; functional spheres, means of expression from the viewpoint of style and social background of Old Czech; Slovak version of Old Czech (Polish version of Old Czech?).
 • Sources for investigation of Old Czech, sources of information.
 • Orthographic systems of Old Czech. The influence of book printing on changes in orthographic conventions.
 • The influence of other languages on Old Czech, especially relations of Old Czech and Old Church Slavonic, Latin, German, Croatian version of Old Church Slavonic; Czech-German bilingualism in the Middle Ages.
Literature
 • PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5
 • Vokabulář webový [on-line]. [citováno ze dne 6. 1. 2018]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na .
 • BERGER, T. Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München_ Lincom, 2008.
 • Český národní korpus - DIAKORP. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupný z WWW: .
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: Academia. 933 stran. ISBN 9788020027528. 2017. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Strana 110. ISBN 9788074224829. 2016. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatyka cžeska : mluvnice češtiny v 16. až 19. století : (katalog výstavy). Vydání první. Praha: Akropolis. 174 stran. ISBN 9788074700934. 2015. info
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: KLP. 463 stran. ISBN 9788086791982. 2013. info
 • VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Wege zum Neutschechischen : Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač. 390 s. ISBN 9783830061953. 2013. info
 • KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Edited by Ondřej Bláha. Vyd. 1. Brno: Host. 273 s. ISBN 9788072945917. 2012. info
 • NEWERKLA, Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch : Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen : historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. 2., durchgehend überarbeite. Frankfurt am Main: Peter Lang. 780 s. ISBN 9783631610268. 2011. info
 • BOČEK, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 179 stran. ISBN 9788074220135. 2010. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK and Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti (Literary language in history of Czech society). Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host. 178 pp. 418. ISBN 978-80-7294-311-1. 2009. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Strana 656. ISBN 9788072773909. 2008. info
 • VINTR, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Muenchen: Lincom Europa. 153 s. ISBN 9783895868108. 2008. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatykáři : gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 329 s. ISBN 9788024613642. 2007. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
Teaching methods
Lectures, discussions, theoretical preparations.
Assessment methods
Credit based on regular and active class participation. Final written assignement.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: probíhá formou blokových přednášek.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/CJDSM001