PGB005 Základy sociologie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Klíma (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s vědním oborem sociologie. Mapuje vznik a rozvoj této disciplíny, seznamuje s tématy, kterými se sociologie zabývá a se způsoby jejich nahlížení a vědeckého uchopení. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v tomto oboru. Na konci kurzu studenti chápou specifika jednotlivých sociologických paradigmat, směrů a škol, znají jejich hlavní představitele a základní výzkumné vědecké práce. Orientují se v základních tématech soudobé sociologie, jsou seznámeni s dostupnými zdroji dat nejen o české společnosti.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu:
• chápat základní sociologické teorie, koncepty, kategorie a pojmy používané v sociologii,
• znát základní metodologické přístupy (kvantitativní a kvalitativní metodologii, interpretativní a konstruktivistické epistemologie),
• chápat zaměření a přístupy oborových sociologiků a objasnit příklady praktických aplikací sociologické teorie (sociologie rodiny, vzdělávání, sociologie stratifikace a nerovnosti, sociální politika).
Osnova
 • BLOK 1: Předpoklad sociologie jako vědy
  Co je sociální teorie?
  Co je sociologie?
  Sociologie jako produkt krize

  BLOK 2: Stručná historie sociologie
  Předchůdci a slepé uličky
  Strukturální funkcionalismus a počátky interpretativní sociologie
  Funkcionalismus a jeho kritici
  Interpretativismus a interakcionismus
  Kritická teorie
  Strukturalismus a postrukturalismus

  BLOK 3: Příklady sociologického přístupu ke konkrétním tématům
  Struktura a jednání ve společnosti
  Socializace, rodina a gender
  Reflexivní modernizace
Literatura
  povinná literatura
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 8072031244. info
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 495 s. ISBN 8073670933. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 181 s. ISBN 80-85850. info
  doporučená literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, 239 stran. ISBN 9788074190261. info
 • The Blackwell companion to social theory. Edited by Bryan S. Turner. 2nd ed. Malden: Blackwell, 2000, xx, 570. ISBN 063121366X. info
 • MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie modernity : itinerář 20. století. Translated by Pavla Doležalová - Jana Spoustová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 494 s. ISBN 9788073251451. info
 • ŠUBRT, Jiří a Jan BALON. Soudobá sociologická teorie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 232 s. ISBN 9788024724577. URL info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová - Blanka. Aktualizované a rozšířen. Praha: Argo, 2013, 1049 stran. ISBN 9788025708071. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. šesté vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, 204 stran. ISBN 9788074191022. info
Výukové metody
Přednášky a četba
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je třeba získat minimálně 60 bodů ze 100

Studenti si vyberou ze dvou variant:
(A)
► Zpracování kratší seminární práce (2ns = 3 600zn) = max. 40b
► Zkouška – delší písemný test (PC prezenčně) = max. 60b

(B)
► Zpracování delší seminární práce (4ns = 7 200zn) = max. 60b
► Zkouška – kratší písemný test (PC prezenčně) = max. 40b

Seminární práce
Úkolem je zpracovat krátký text o délce 2ns (A) nebo 4ns (B) na vybrané sociologické téma. Nepůjde o volnou úvahu, ale krátký esej zpracovaný na základě četby. Může jít např. o popis myšlenek konkrétního sociologa (např. Weber, Durkheim, Marx, Parsons, Bourdieu) a zhodnocení jeho přínosu; srovnání přístupu dvou či několika autorů (např. jak přistupoval k sociálním třídám Marx a jak Weber); rozbor vybraného sociologického konceptu (např. gender, sociální kapitál, sociální instituce, sociální role, integrace...). Při psaní textu musí studenti vycházet z povinné literatury.

Závěrečná zkouška
Bude probíhat primárně prezenční formou v PC učebně (je možné psát na papíře po domluvě s vyučujícím) nebo distančně online v případě komplikací. Skládá se ze čtyř (B) nebo šesti (A) otevřených otázek, které vychází z povinné četby kurzu.

Stupnice hodnocení:
A: 92-100b
B: 84-91b
C: 76-83b
D: 68-75b
E: 60-67b
F: 0-59b
Informace učitele
Sociologické časopisy v ČR a SR:
Sociologický časopis, Sociológia (odborné časopisy vydávané akademií věd ČR a SR, reprezentují národní špičku v oboru, oba mají tzv. impakt faktor).
Sociální studia (odborný časopis vydávaný FSS MU, monotematická čísla orientovaná na různé oblasti sociologie i politologie a humanitní environmentalistiky).
Data a výzkum / SDA Info (vydává Akademie věd ČR, zaměření na metodologii a kvantitativní výzkum).
Biograf (vydává občanské sdružení Časopis Biograf, zaměření na kvalitativní výzkum a biografickou sociologii).
Historická sociologie (zaměření na historický výzkum).
Naše společnost (vydává Akademie věd, CVVM, zaměření na veřejné mínění).
Gender, rovné příležitosti, výzkum (vydává Akademie věd, zaměření na genderovou nerovnost).
Demografie (vydává Český statistický úřad – analýzy populace a demografických jevů).

Stránky rozsáhlých mezinárodních výběrových šetření (nejdůležitější sociologicky relevantní projekty, v nichž Česká republika participovala v minulosti, nebo participuje nyní. Data z těchto výzkumů jsou dostupná buď přes jejich webové stránky, nebo v Sociologickém datovém archivu):
European Values Study (EVS) Cca desetileté rozestupy jednotlivých vln šetření srovnávajícího postoje a hodnotové orientace obyvatel evropských zemí. 2017 – sběr další vlny šetření i v ČR.
europeanvaluesstudy.eu
European social survey. (ESS) Srovnávácí šetření v evropských zemích od roku 2001
europeansocialsurvey.org
International Social Survey Programme (ISSP) Mezinárodní šetření konané každý rok s odlišnou tematickou orientací (např. Pracovní orientace, Občanství, Národní identita, Zdraví, Životní prostředí, Sociální nerovnosti, Rodina…)
issp.org
Generations & Gender Programme (GGP) Mezinárodní šetření zaměřené na životní dráhy, mezigenerační vztahy a gender
ggp-i.org
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Zaměřeno na stáří a stárnutí populace
share-project.org
Programme for International Student Assessment (PISA) – zaměřeno na srovnávání výkonu žáků a studentů
oecd.org
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.