PGMK009 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
14/0/0. 10 kr. (od 10 krok 5 kred). Pro studenty imatrikulačních ročníků 2011 – 2014 je určena kreditáž "15", studenti pozdějších ročníků si vybírají vždy "10". Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
Zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty navazujícího dvouoborového magisterského studia, kteří píší na ÚPV diplomovou práci.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající magisterskému studiu.
Výstupy z učení
Student musí v diplomové práci prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a výzkumu daného tématu.
Osnova
 • Předmět sestává z individuálních konzultací se školitelem podle povahy práce. Náplní semináře je:
 • Formální požadavky kladené na diplomovou práci.
 • Prezentace osnovy práce, bibliografie.
 • Prezentace rozpracované části diplomové práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím, při nichž student představuje použitou literaturu a zvolený metodologický přístup k tématu. Posléze předkládání a rozbor jednotlivých kapitol práce. Prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci diplomového semináře.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí diplomové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: individuální nebo skupinový plán.
Počet kreditů byl od roku 2015 snížen na 10 kreditů. Tato úprava byla byla realizována na základě nové akreditace v létě roku 2015. Případné nesrovnalosti v počtu kreditů je nutné řešit s garantem oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.