IM018 Seminar IM Bc. II.

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Timetable
Tue 13:20–14:55 G02
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář je zaměřen na práci s prameny a literaturou, samostatný výzkum a rozvíjení schopností psaní odborného textu. Seminář probíhá ve dvou semestrech. Studentům doporučujeme při psaní seminární práce dodržet níže popsaný postup: Postup a časový harmonogram psaní seminární práce: - (Říjen ) - Přípravná fáze: Výběr témat po dohodě s pedagogem. - (Listopad - Prosinec ) - Shromáždění materiálu: Student předloží shromážděný materiál k tématu své práce. - (Leden - Únor) - Studium materiálu: Student předloží strukturu-osnovu budoucího textu. - (Březen-Duben) - Práce na textu seminární práce. - (Květen) Prezentace a obhájení seminární práce. V průběhu jednotlivých etap psaní seminární práce student vždy minimálně jedenkrát konzultuje své aktivity s pedagogem. V závěrečné fázi psaní seminární práce (tzn. období březen duben) student konzultuje text po kapitolách. (Přičemž konzultovanou kapitolu přinese minimálně jeden týden před termínem její konzultace.) Obhajoby seminárních prací probíhají v květnu a musí být obhájeny do konce jarního semestru daného školního roku (tzn. před začátkem jarního zkouškového období). Studenti se povinně účastní obhajob seminárních prací svých kolegů.
Syllabus (in Czech)
  • Literatura: ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ. F. - SVĚTLÁ, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha 1999. ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997. ŠESTÁK, Z. 2000. Jak psát a přednášet o vědě. Praha 2000. VAŠÁK, P. 1993. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha 1993.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/IM018