PSA_038 Metodologie psychologie I

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:05 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s povahou vědeckého poznání v psychologii. Studenti by měli porozumět základním metodám a technikám a způsobům jejich použití ve výzkumu a v budování vědeckého poznání
Osnova
  • 1. Uvedení do problematiky vědeckého poznání. Cesty poznání. Common sense jako východisko všeho poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Teorie a empirie. Zkušenost a poznání. Vymezení vědy předmětem zkoumání, metodou, jazykem, sumou dat a faktů, teorií a modelů a lidí kolem vědy. Klasifikační, explikační, predikční, verifikační a rozhodovací funkce vědeckého poznání. 2. Kauzalita a finalita. Nepravá kauzalita - kondicionalita, koincidence jevů. Uzavřený a otevřený systém. Lidský jedinec jako dynamický systém a možnosti kauzální interpretace vztahů mezi psychickými jevy. 3. Co je metodologie. Pojmy metoda, metodika, technika. Základní metody v psychologii - pozorování rozhovor, experiment, analýza produktů. Exterospekce a introspekce. Objektivní a subjektivní ve vědeckém poznání. Pozitivistické fenomenologické propozici v metodologii. Hermeneutika. Povaha dat a faktů. Nomothetické a idiografické paradigma v psychologii. 4. Logika vědeckého poznání. Indukce, dedukce a abdukce. Dvouhodnotová a vícehodnotová logika. Výroky o množinách. Množinové operace. Třídění. Relace. Jazyk vědy. Termín a pojem. Utváření pojmů. Konstrukt. Sémantika. Definice a jejich typy. 5. Předmět a objekt výzkumu. Psychické jevy. Předmět výzkumu v blízkých vědách - sociologii, antropologii, politologii, lingvistice atd. 6. Problém. Poznané a nepoznané. Problém jako znalost o neznámém. Problém jako otázka. Úloha otázky ve vědě. Otázky typu "zda", "který", "proč". 7. Teorie jako řešení vědeckého problému. Struktura vědeckých teorii. Axiom a teorém. Axiomatická, hypotetická a empirická vrstva teorií. Ověřování teorií. Hypotézy. 8. Kvantifikace a měření v psychologii. Typy škál. Operacionální definování. Proměnné a invarianty. Typy proměnných ve výzkumu. Výzkumné a intervenující proměnné. Kontrola proměnných ve výzkumu. Validita měření a reliabilita. Typy validity. Zjišťování a zvyšování reliability. 9. Kvalitativní přístup ve výzkumu. Kvalita a kvantita. Deskriptivní, klasifikační a explikační funkce kvalitativního přístupu. Etnografická metoda v psychologii 10. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Náhodný a systematický výběr. Výzkumné projekty se dvěma a více skupinami. Velikost výběrového souboru. 11. Interní a externí validita výzkumu. Ekologická validita. Zajištění validity. 12. Typy výzkumů z hlediska výzkumné strategie. Výzkumy experimentálního a korelativního typy. Prospektivní a retrospektivní výzkumy. Experiment, kvazi-experiment a ex-post facto výzkum. Vývojové výzkumné projekty. Průřezový a longitudinální výzkum. Zrychlený longitudinální výzkum. 13. Projektování výzkumu. Ideový a technický plán. Zpráva o výzkumu.
Literatura
  • MATERNA, Pavel a Jan ŠTĚPÁN. Filozofická logika: nová cesta? Olomouc: Olomouc (Univerzita Palackého), 2000. 127 s. ISBN 80-244-0109-6. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
  • PSTRUŽINA, Karel. Atlas filosofie vědy. E-LOGOS. 1999. ISSN 1211-0442. URL info
  • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
  • Vesmír, jazyk, myšlení :studie z filosofie vědy a jazyka. Edited by Vladimír Havlík - Zdeněk Hofmann. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1994. 138 s. ISBN 80-7007-049-8. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení kolokvia je 1) 70% účast na cvičeních 2) pravidelná příprava na následující seminář podle pokynů vyučujícího s tím, že student bude na požádání schopen prezentovat svou přípravu (referát, příklad atd.) 3) zpracování seminární práce (rozbor časopisecké studie - bude v průběhu semestru zadáno v IS). 4) získání 75% bodů v závěrečném kolokviálním testu.
Navazující předměty
Informace učitele
Poslední změna provedena 27.9 2013 - H. Klimusová
Další komentáře
Studijní materiály
Kontrola 25.5.2007 M. Tyrlík.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.