NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
PhDr. Iva Kratochvílová (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Klaus Otto Schnelzer, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Diplomovou bakalářskou práci si posluchači zapisují společně s bakalářskou zkouškou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V diplomové práci prokazuje student schopnost kriticky využít zadanou literaturu k formulaci výchozích tezí a jejich argumentační podpoře a podat jasně strukturovaný výklad stanovené problematiky.
Osnova
  • Témata prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Práce se zadávají písemným zadáním na formuláři, který ve třech exemplářích potvrdí vedoucí katedry a student. Jeden exemplář obdrží student, druhý vedoucí práce a třetí odevzdá student na sekretariátě katedry.
  • O zadání diplomového úkolu bakalářské práce požádá student nejpozději na konci 4. semestru studia.
  • Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 70000 znaků.
  • Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu ve dvou exemplářích, když si ji předtím nechá zaregistrovat na studijním oddělení děkanátu, vedoucímu práce, který odevzdání potvrdí do IS k předmětu Bakalářská diplomová práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64 s. ISBN 8021007273. info
Výukové metody
Práce se předkládá vedoucímu práce, zveřejňuje v IS MU a obhajuje formou veřejné prezentace s následnou diskusí.
Metody hodnocení
Práce se předkládá vedoucímu práce, zveřejňuje v IS MU a obhajuje formou veřejné prezentace s následnou diskusí.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.