RLA100 Final Bachelor's Examination Seminar

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
Thu 15:50–17:25 K23
Prerequisites (in Czech)
NOW ( RLZkB Final Bachelor's Examination ) || RLZkB Final Bachelor's Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je rozvoj (a) prezentačních dovedností, (b) schopnosti demonstrovat věcné a konkrétní uvažování o obecných problémech a pojmech a (c) schopnosti efektivní přípravy na státní závěrečnou zkoušku. Kurz úzce sleduje základní podobu, průběh, požadavky a okruhy státní závěrečné bakalářské zkoušky. Studenti si připravují prezentace k jednotlivým zkušebním okruhům. Prezentace jsou hodnoceny. Závěrečný test prověřuje faktografickou připravenost ke státní závěrečné zkoušce bakalářské z religionistiky.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
- připravit systematickou prezentaci k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky bakalářské z religionistiky;
- dodržet při prezentaci předepsaný časový limit;
- reagovat věcně a konkrétně na doplňující dotazy v diskuzi.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informační hodina
 • - Představení sylabu ke kurzu.
 • - Představení základních informací a průběhu státní závěrečné bakalářské zkoušky.
 • - Proběhne přiřazení studentů k okruhům, tak aby došlo k zařazení všech okruhů.
 • 2. Obecná a aplikovaná religionistika (1/2)
 • - Religionistika jako vědní disciplína I: Teorie a metoda.
 • - Religionistika jako vědní disciplína II: Etika, politika, aplikace.
 • 3. Obecná a aplikovaná religionistika (2/2)
 • - Náboženství jako předmět religionistického výzkumu.
 • - Dějiny bádání o náboženství.
 • 4. Východní náboženské tradice (1/3)
 • - Periodizace indických kulturních dějin.
 • - Tradice a autorita.
 • 5. Východní náboženské tradice (2/3)
 • - Dharma: společenský a kosmický řád mezi védskými a nevédskými tradicemi.
 • - Sociální organizace a identita.
 • 6. Východní náboženské tradice (3/3)
 • - Historické proměny a šíření buddhistických tradic.
 • - Buddhistické představy o světě a jeho překonávání.
 • 7. Západní náboženské tradice (1/4)
 • - Historický vývoj judaismu.
 • - Myšlenkové tradice v dějinách judaismu.
 • - Rituální život judaismu.
 • 8. Čtecí týden
 • - Neprobíhá výuka.
 • 9. Západní náboženské tradice (2/4)
 • - Historický vývoj křesťanství.
 • - Konflikty a jejich řešení v křesťanské tradici.
 • 10. Západní náboženské tradice (3/4)
 • - Myšlenkové tradice a formy života v křesťanství.
 • - Křesťanství jako praxe.
 • 11. Čtecí týden
 • - Neprobíhá výuka.
 • 12. Západní náboženské tradice (4/4)
 • - Historický vývoj islámu.
 • - Islám jako náboženství státu a práva.
 • - Diferenciace islámu.
 • 13. Test
 • - Nultý termín testu.
Literature
Assessment methods (in Czech)
Průběh kurzu
Od studentů se kromě vlastních prezentací očekává také aktivní účast na seminářích, především poskytování zpětné vazby k prezentacím ostatních kolegů a postupná domácí příprava na závěrečný faktografický test.
Podmínky ukončení kurzu

(a) Realizace zadaných prezentací v průběhu kurzu, včetně jejich včasného vložení do odevzdávárny v ELFu. Při jejich nesplnění budou akceptovány pouze oficiální omluvenky přes studijní oddělení, po jejichž uznání bude možné domluvit případný náhradní termín prezentace ve zkouškovém období;
(b) úspěšné absolvování testu.

PREZENTACE A JEJÍ PARAMETRY
V ideálním případě bude každý ze studentů prezentovat ve všech třech oblastech okruhů, které budou určeny předem vyučujícím na informační hodině. Půjde o prezentaci v PowerPointu (nebo jiném prezentačním programu, za jehož bezproblémový chod student zodpovídá). Součástí prezentace jsou i reakce na připomínky a dotazy vyučujícího.
Parametry:
• Prezentace musí být založena na kvalitních zdrojích.
• Prezentace má předem vyhrazený omezený čas (15 + 5 minut). Ten je rozdělený na:
(1) vlastní prezentaci (5 minut);
(2) diskuzi (10 minut);
(3) zpětnou vazbu a hodnocení (5 minut).
• Bod (1) vlastní prezentace obsahuje jak (a) obecnější úvod, kde student demonstruje pochopení problematiky, na niž se celý tematický okruh zaměřuje, tak i (b) řešení úkolu na vybrané odrážce, na níž problematiku ilustruje ve větší konkrétnosti a hloubce.
• Připravte si prosím prezentaci tak, aby stanovený časový rámec nepřesáhla. Tento čas je zapotřebí striktně dodržet. Délku prezentace (a ostatně i její vyznění, kompozici a přesvědčivost) si sami či před nějakým posluchačem nahlas vyzkoušejte.
• Je zapotřebí kvalitního a přehledného představení. Písemné podklady mít můžete, ale prezentaci nesmíte číst – musíte během prezentace udržovat oční kontakt s publikem.
• Je zapotřebí přesvědčivé účasti v diskusi. V tématu se musíte v základních rysech vyznat a být schopni zodpovědět základní otázky v rozsahu požadavků na státní závěrečnou zkoušku bakalářskou z religionistiky.
• Je zapotřebí si připravit prezentaci v některém prezentačním programu (např. Microsoft PowerPoint, Google Slides…). Prezentace se odevzdává do odevzdávárny v ELFu v předem stanoveném čase.
- Úvodní snímek prezentace musí obsahovat vaše jméno a příjmení, název prezentace a název kurzu.
- V závěru prezentace musí být uveden úplný seznam použité literatury, nadepsaný Seznam pramenů a literatury a rozčleněný na dva oddíly: Prameny a Literatura. Bibliografické údaje musejí obsahovat přinejmenším příjmení autorů a editorů, jejich osobní jména nebo iniciály osobních jmen, název včetně případného podtitulu, nakladatele, místo vydání a rok vydání. U periodických publikací není zapotřebí nakladatel, je však nutné uvést ročník a číslo. Doporučuji citační styl časopisů Religio (http://www.casr.cz/religio-pokyny.php) nebo Sacra (http://www.sacra.cz/autorskymanual-novy.pdf).
- Prezentaci ukončete vhodným závěrem.

Každá prezentace bude hodnocena bodově na škále (písmenné hodnocení je pouze stínové):
Hodnocení 0-33
A 32-33
B 29-31
C 25-28
D 22-24
E 20-21
F 0-19

Celkově je tedy možné za 3 prezentace získat až 99 bodů. Pokud bude některá z nich hodnocena 19 - 0 body (tj. pod 60% hranicí), student za ni získává 0 bodů a jedno „N“ k testu. Totéž (tj. 0 bodů a jedno „N“ k testu) generuje i nekompletní (tj. neodevzdaná a/nebo nepřednesená) prezentace.

TEST
V zápočtovém týdnu proběhne nultý termín testu. Následně budou vypsány ještě tři další termíny. Jeden nejpozději týden před SZZ kvůli uzavření studia a jeden po SZZ pro ty, kteří nakonec k SZZ v daném semestru nepůjdou. Testovaná látka bude odpovídat znalostním požadavkům ke státní závěrečné zkoušce bakalářské z religionistiky.
Test bude hodnocen na bodové škále (písmenné hodnocení je pouze stínové):
Hodnocení 0-100
A 96-100
B 87-95
C 74-86
D 65-73
E 60-64
F 0-59

Za test je tedy možné celkově získat až 100 bodů. Pokud však získáte 59 - 0 bodů (tj. skórujete pod 60% hranicí), test je hodnocen jako neúspěšný (tj. přinese 0 bodů) a musíte jej opakovat.

Shrnutí hodnocení
Celkově je možné dosáhnout až 199 bodů. Minimální počet bodů k úspěšnému ukončení koloviem je 120 bodů (včetně). Pro jednoduchost bodová tabulka (písmenné hodnocení je pouze stínové):
Hodnocení 0-199
A 193-199
B 173-192
C 148-172
D 128-147
E 120-127
F 0-119

Povinná literatura
• “Státní závěrečná zkouška bakalářská (religionistika): Průběh a tematické okruhy platné od jarního semestru 2016“ [online], (http://www.phil.muni.cz/relig/szzbc.php), [29.2.2016].
• Všechna povinná literatura a povinné prameny k jednotlivým povinným kurzům, které jsou předmětem státní závěrečné zkoušky bakalářské z religionistiky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/RLA100