PSMB037 Didactics of psychology II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught partially online.
Teacher(s)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 8:00–9:40 C51
Prerequisites
PSMB017 Didactics of psychology I
PSMB017 Didactics of psychology I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Didactics psychology: This course is open to students, interested to teach psychology on secondary schools. The goal is to introduce them into the content as well as various forms of teaching in respect to different types of secondary schools, learning of effective teaching methods. Course serves to gain an insight into the structure of content thought(didactical analysis of the content).
Learning outcomes
Upon successful completion of the course Didactics of psychology II
- student will be able to list all documents and materials from which the teacher builds in preparation for the lesson
- student control procedures that can be used for the preparation of teacher responsible for teaching
- student will be able to do and justify the preparation of the lesson on a selected topic in psychology
- student will be able to apply theoretical knowledge from psychological and pedagogical disciplines for teaching psychology in secondary schools - having regard to the profile of the teaching of psychology by the types of secondary schools and their focus of study
Syllabus
 • 1. The status of psychology in the content of secondary education. Profiling by the types of psychology teaching secondary school - secondary vocational schools, secondary technical schools, grammar schools. School plan. Curriculum. Time thematic plan. Textbook. Framework educational programs (FEP for grammar school education, FEP for secondary vocational education), school curricula.
 • 2. Cross-curricular relationships and the creation of knowledge.
 • 3. Planning of teaching, preparing teachers for teaching (2 phases: perspective - long-term, current - direct, written preparation for lesson psychology - its components).
 • 4. Observation and analysis of the teaching process - classroom lesson in psychology (criteria for observation of lessons, protocol on the observation during the lesson, analysis of lessons).
 • 5. Psychological concept - its types and relationships between concepts. Defining and explaining psychological concepts.
 • 6. Selection and arrangement of subject matter in psychology.
 • 7.
 • a) Explication of the subject of psychology and its basic methods.
 • b) Explication of psychological science disciplines and their tasks in practice.
 • c) Explication of sensation (sensory processes) and perception; simple psychological experiments to demonstrate some principles and specific process of perception.
 • d) Explication of imagination (imagination and fantasy); simple psychological experiments.
 • e) Explication of memory; simple psychological experiments.
 • f) Explication of learning; simple psychological experiments.
 • g) Explication of attention; simple psychological experiments.
 • h) Explication of thinking and language; simple psychological experiments.
 • ch) Explication of emotions and feelings; simple psychological experiments.
 • i) Explication of voluntary act, will.
 • j) Explication of human activity.
 • k) Explication of personality.
 • etc.
 • Note: Other areas of interest from No. 7 are suggestions for work in seminars, serve as a practical preparation for teaching in their lessons in the psychology of teaching practice in secondary schools. Student shall prepare a preparation for a lesson in secondary school psychology (according to the recommended outline) - select a theme of your choice. With this topic the student will perform in the seminar. His lesson will be analyzed by other students and also made self-reflection acting student.
Literature
  required literature
 • VAŠUTOVÁ, Maria and Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  recommended literature
 • Šipoczová, A.: Psychológia na stredných školách: Študijný text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania, Bratislava: SPN, 1984.
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom: Metodická príručka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, 1979.
 • Miškolciová, L.: Vybrané kapitoly z didaktiky psychológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, 2016.
 • Sokolová, L.: Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Lemešová, M.: Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v Ústí nad Labem 1968.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v Olomouci 1989.
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 265 s. ISBN 9788024724331. info
 • ŠIL, Přemysl and Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
 • BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO and Tomáš PARDEL. Psychologie v obrazech a příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
  not specified
 • Turek, Ivan. Didaktika. Vyd. 2. prepracované a doplnené. Bratislava : Iura Edition, spol. s r. o. 2010. 598 s. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
Teaching methods
lecture and seminar, group work, discussion, active student's output
Assessment methods
conditions for completing the course: active participation in seminars - at least 80 %, seminar work: process of preparation per hour of teaching psychology in secondary school the recommended curriculum (select a theme of their choice student) and performance of student (future teacher) with this topic at the seminar
oral exam (includes themes of the course Didactics of psychology I and II)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PSMB037