PSMB037 Didaktika psychologie II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 C51
Předpoklady
PSMB017 Didaktika psychologie I
PSMB017 Didaktika psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Didaktika psychologie: Předmět je určen studentům majícím zájem působit po ukončení studia psychologie jako učitelé psychologie na středních školách. Svým obsahem navazuje na teoretické poznatky získané v předmětu obecná didaktika s jejich možným praktickým užitím ve výchovně vzdělávací práci. Cílem je seznámit studenty s obsahem učiva na jednotlivých typech středních škol, osvojení si efektivních metod a forem výuky, které by rozvíjely samostatnost a tvořivost žáků. Program slouží k tomu, aby se student naučil z pedagogického hlediska proniknout do učební látky (provést didaktickou analýzu učiva).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu Didaktika psychologie II
- bude student schopen vyjmenovat všechny dokumenty a materiály, z kterých učitel vychází při přípravě na vyučovací hodinu
- student ovládá postupy pro zodpovědnou přípravu učitele na vyučování
- bude student schopen udělat a zdůvodnit přípravu na vyučovací hodinu na vybrané téma z psychologie
- bude student schopen aplikovat teoretické poznatky z psychologických a pedagogických disciplín při vyučování psychologie na středních školách - s ohledem na profilaci výuky psychologie podle typů středních škol a jejich studijního zaměření
Osnova
 • Didaktika psychologie II
 • Tematické okruhy:
 • 1. Postavení psychologie v obsahu středoškolského vzdělávání. Profilace výuky psychologie podle typů středních škol – středních odborných učilišť, středních odborných škol, gymnázií. Učební plány. Učební osnovy. Časově tematické plány. Učebnice. Rámcové vzdělávací programy (RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP pro střední odborné vzdělávání), školní vzdělávací programy (ŠVP).
 • 2. Mezipředmětové vztahy a vytváření systému vědomostí.
 • 3. Plánování výuky, příprava učitele na vyučování (perspektivní – dlouhodobá, aktuální – bezprostřední, písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie – její součásti).
 • 4. Pozorování a analýza vyučovacího procesu – hospitace ve vyučovací hodině psychologie (kritéria pro pozorování vyučovací hodiny, záznam o průběhu vyučovací hodiny, analýza vyučovací hodiny).
 • 5. Psychologický pojem, jeho druhy a vztahy mezi pojmy. Vymezování a vysvětlování psychologických pojmů.
 • 6. Výběr a uspořádání učiva v psychologii.
 • 7.
 • a) Výklad předmětu psychologie a jejích základních metod.
 • b) Výklad systému psychologických vědních disciplín a jejich úkolů v praxi.
 • c) Výklad čití a vnímání; jednoduché psychologické pokusy k demonstraci některých zákonitostí a zvláštností vnímání.
 • d) Výklad představivosti (představy a fantazie); jednoduché psychologické pokusy.
 • e) Výklad paměti; jednoduché psychologické pokusy.
 • f) Výklad učení; jednoduché psychologické pokusy.
 • g) Výklad pozornosti; jednoduché psychologické pokusy.
 • h) Výklad myšlení a řeči; jednoduché psychologické pokusy.
 • ch) Výklad emocí a citů; jednoduché psychologické pokusy.
 • i) Výklad volního procesu.
 • j) Výklad činnosti.
 • k) Výklad psychologie osobnosti.
 • atd.
 • Poznámka: Okruhy počínaje č. 7 jsou náměty pro práci v seminářích, slouží jako praktická příprava pro vlastní výstupy v hodinách psychologie v rámci pedagogické praxe na středních školách. Student zpracuje přípravu na 1 vyučovací hodinu psychologie na střední škole dle doporučené osnovy (výběr tématu učiva dle vlastní volby) a realizuje 1 výstup s tímto tématem na semináři, po němž bude analyzována jeho vyučovací hodina ostatními studenty a proběhne sebereflexe vystupujícího studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • VAŠUTOVÁ, Maria a Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  doporučená literatura
 • Šipoczová, A.: Psychológia na stredných školách: Študijný text na prípravu učiteľov psychológie na nové poňatie výchovy a vzdelávania, Bratislava: SPN, 1984.
 • Cyrusová, E. a kol.: Metodické pokyny pro výuku psychologie – cvičení. Praha, SZŠ 5. května 51, 1996.
 • Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom: Metodická príručka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vydání šesté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2013. 568 s. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Rozsypalová, M.: Metodické postupy ve vyučování psychologie na SZŠ. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 1987.
 • Rozsypalová, M.: Ukázky z literárních děl k doplnění výuky psychologie na SZŠ. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, 1979.
 • Miškolciová, L.: Vybrané kapitoly z didaktiky psychológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, 2016.
 • Sokolová, L.: Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Lemešová, M.: Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
 • Homola, M., Žáková, H.: Příručka pro vyučování psychologie na SVVŠ. Ústí nad Labem, Metodické oddělení školské správy Severočeského KNV v Ústí nad Labem 1968.
 • Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc, Rektorát UP v Olomouci 1989.
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 265 s. ISBN 9788024724331. info
 • ŠIL, Přemysl a Jana KAROLOVÁ. Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 286 s. ISBN 8071821756. info
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
 • BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO a Tomáš PARDEL. Psychologie v obrazech a příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
  neurčeno
 • Turek, Ivan. Didaktika. Vyd. 2. prepracované a doplnené. Bratislava : Iura Edition, spol. s r. o. 2010. 598 s. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
Výukové metody
přednáška a seminář, skupinová práce, diskuse, aktivní výstup studenta na semináři
Metody hodnocení
podmínky k ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích - min. 80 %, seminární práce: zpracování přípravy na jednu vyučovací hodinu psychologie na střední škole dle doporučené osnovy (výběr tématu dle vlastní volby studenta) a vystoupení studenta (budoucího učitele) s tímto tématem na semináři
ústní zkouška (zahrnuje tematické okruhy předmětu Didaktika psychologie I a II)
Informace učitele
Pozn.: Další literatura (rozšiřující) bude doporučována na přednáškách a seminářích k jednotlivým tematickým okruhům a dílčím problémům.
Učebnice psychologie pro různé typy středních škol.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSMB037