KJ1B004 Language exercises 4

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/4. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
KJ1B003 Exercises 3
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Hlavním cílem tohoto předmětu je, aby studenti získali komunikační nástroje a prostředky související s ústním projevem a jazykovou variací, aby dokázali produkovat složité ústní projevy v odstavcích typických pro pokročilou úroveň (C1). Současně se široce využívá ústní porozumění textům, které zajistí, že budou také poskytovat informace o otázkách týkajících se katalánské kultury a literatury.

The main objective of this subject is that students acquire communication tools and resources related to oral expression and linguistic variation, so that they are able to produce complex oral speeches, in paragraphs, typical of a speaker of advanced level (C1) and who are able to identify the linguistic variation in Catalan. At the same time, the oral comprehension of texts will be widely used, which will ensure that they also provide information on questions related to Catalan culture and literature.
Learning outcomes
Na konci tohoto kurzu musí studenti být schopni porozumět a vytvořit jakýkoli druh ústního a písemného textu v katalánštině.

At the end of the course students must be able to understand and produce any type of oral and written text in Catalan.
Syllabus
 • 1. Úvod do jazykové variability
 • 2. Ústní a písemný jazyk: charakterizace a jazyková složitost
 • 3. Formální ústní projevy
 • 4. Ústní standard a jazyk médií
 • 5. Neformální ústní projevy
 • 6. Kolokviální jazyk a fikce: realismus nebo důvěryhodnost?
 • 1. Introduction to linguistic variation
 • 2. Oral and written language: characterization and linguistic complexity
 • 3. The formal oral speeches
 • 4. The oral standard and the language of the media
 • 5. The informal oral speeches
 • 6. Colloquial language and fiction: realism or credibility?
Literature
  required literature
 • Castellà, Josep M. (2004). Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Marí, Isidor (1983): “Registres i varietats de la llengua”, COM ensenyar català als adults, 3. Disponible a (Consulta: 26-7-2016).
  recommended literature
 • Payrató, Lluís (1996): Català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València.
  not specified
 • Bassols, Margarida & Mila Segarra (ed.) (2009). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo.
 • Payrató, Lluís (ed.) (1998): Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Teaching methods
Přednášky, praktické cvičení, prezentace

Lectures, practical exercises, presentations
Assessment methods
Písemný a ústní test

Written and oral test
Language of instruction
Catalan
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/KJ1B004