KJ1B004 Language exercises 4

Faculty of Arts
Spring 2024
Extent and Intensity
1/1/4. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Timetable
Mon 10:00–11:40 C42, except Mon 15. 4.
Prerequisites (in Czech)
KJ1B003 Exercises 3
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem tohoto předmětu je, aby studenti procvičovali ty aspekty jazyka, které jim činí největší potíže. Praktická cvičení budou zaměřena na čtyři oblasti, z kterých se skládá oficiální zkouška z katalánštiny (porozumění písemného a mluveného slova, gramatika, písemný a ústní projev). Tyto aspekty budou procvičovány prostřednictvím modelových zkoušek SERR odpovídajících úrovni B2. The objective of this course is that students work on the aspects of the language that usually cause them the most difficullties. There will be practical exercises in the four areas of the official Catalan exam (oral and reading comprehension, practical knowledge of the linguistic system, written expression and oral expression), following the CEFRL exam model equivalent to level B2.
Learning outcomes
Na konci tohoto kurzu musí studenti být schopni porozumět a vytvořit jakýkoli druh ústního a písemného textu v katalánštině.

At the end of the course students must be able to understand and produce any type of oral and written text in Catalan.
Syllabus
 • 1. Úvod do jazykové variability
 • 2. Ústní a písemný jazyk: charakterizace a jazyková složitost
 • 3. Formální ústní projevy
 • 4. Ústní standard a jazyk médií
 • 5. Neformální ústní projevy
 • 6. Kolokviální jazyk a fikce: realismus nebo důvěryhodnost?
 • 1. Introduction to linguistic variation
 • 2. Oral and written language: characterization and linguistic complexity
 • 3. The formal oral speeches
 • 4. The oral standard and the language of the media
 • 5. The informal oral speeches
 • 6. Colloquial language and fiction: realism or credibility?
Literature
  required literature
 • Marí, Isidor (1983): “Registres i varietats de la llengua”, COM ensenyar català als adults, 3. Disponible a (Consulta: 26-7-2016).
 • Castellà, Josep M. (2004). Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
  recommended literature
 • Payrató, Lluís (1996): Català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València.
  not specified
 • Payrató, Lluís (ed.) (1998): Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Bassols, Margarida & Mila Segarra (ed.) (2009). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo.
Teaching methods
Přednášky, praktická cvičení, prezentace

Lectures, practical exercises, presentations
Assessment methods
Písemný a ústní test-70% správných odpovědí pro úspěšné absolvování předmětu.

Written and oral test-70% of correct answers is needed to pass
Language of instruction
Catalan
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2024/KJ1B004