PSBB023 Psaní čtivých odborných textů

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se mají v rámci předmětu naučit psát informativní a adekvátně podložené odborné texty, které jsou podle vzoru angloamerické odborné literatury zároveň výrazně čtenářsky přístupny, tj. je kladen důraz na čtenáře jakožto hlavní „smysl“ textu (spíš než na autora, který má za úkol něco napsat) a na komunikační funkci, kterou text plní. Získané dovednosti jsou uplatnitelné u psaní všech typů odborných textů (seminární práce, diplomová práce, popularizační i vědecká publikace).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student vykazovat následující dovednosti vztahující se k akademickému psaní: - držet se jasné a koherentní osnovy; - důsledně vymezit a jasně formulovat hlavní myšlenku textu; - identifikovat pádní argumenty a stručně a výstižně je formulovat s použitím adekvátních zdrojů; - rozlišovat subjektivní a objektivní, podložená a nepodložená tvrzení, domněnky, hypotézy, fakta a interpretace a být na toto rozlišení citliví u přebírání i sdílení informací v textu; - po stylistické stránce omezovat vágní výrazy pro lepší "stravitelnost" textu, přenášet „váhu“ z „vyplňovacích“ slov na ústřední, významově nabitá slova, redukovat obecné pasáže, abstraktní vyjádření a nedostatečně rozvité informace, a celkově dosahovat rovnováhu mezi obsažností, srozumitelností a úsporností během sledování silné hlavní linie argumentace s minimem odklonů; - rozvíjet důležité návyky týkající se práce s odbornými psychologickými texty, jako jsou vyhledávání primárních informací, rozlišování interpretace nebo domněnky od faktické informace, nebo správné citování.
Osnova
  • Typy odborných textů. Druhy informací v odborných textech. Skladba teoretických textů a jednotlivých kapitol empirických článků – logický argument, empirická podpora, citace, názor, domněnka, hypotéza, interpretace, faktická informace. Zásady odborné argumentace. Psaní jako kompetence. Obecné a specifické informace, relevantní a irelevantní informace, téma a réma. Funkce různých typů informace v textu. Důraz – vyzdvižení relevantní informace. Zvláštnosti českého a slovenského odborného stylu (genitivy, redundance, abstrakce, dlouhá souvětí atd.), jejich užívání a nadužívání. Typické mnohoznačné a vágní výrazy v české a slovenské odborné literatuře – srovnání s anglickými texty. Limitující aspekty pragmatiky odborných textů v češtině a slovenštině. Zestručnění. Konkretizace. Nástroje pro zvýšení srozumitelnosti a čtivosti (důsledné propojení a logická návaznost, důraz na novou informaci a upozaďování kontextu, příklady atd.). Psaní úvodu – představení argumentu. Psaní bez „vatových“ pasáží. Držení se vymezené linie argumentace. Psaní v omezeném limitu počtu slov. Čtenář jako základné kritérium volby obsahu a stylu.
Literatura
  • Smyth, T. R. (2004). The principles of writing in psychology. Palgrave Macmillan.
  • Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students, 2nd. ed. SAGE.
  • ZINSSER, William. On writing well : the classic guide to writing nonfiction. 30th anniversary ed., 7th ed. New York: HarperCollins, 2006. xiii, 321. ISBN 0060891548. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Semináře a domácí úkoly zaměřeny na práci s texty v e-learningovém prostředí, psaní krátkých pasáží a poskytování vzájemné zpětné vazby.
Metody hodnocení
Jelikož jde o předmět, jehož cílem je budování kompetencí, od studentů bude vyžadováno průběžné plnění úkolů – práce s texty, psaní krátkých textů a poskytování zpětné vazby spolužákům. Hlavním výstupem předmětu je seminární práce ve formě stručného, informačně nabitého, koherentního, adekvátně podloženého a zároveň čtivého argumentačního odborného textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBB023