MUB_B008 Introduction to monument care II

Faculty of Arts
Spring 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Vácha (lecturer), PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Zdeněk Vácha
Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology – Department of Archaeology and Museology – Faculty of Arts
Timetable
Thu 7. 3. 15:00–18:40 M21, Thu 28. 3. 15:00–18:40 M21, Thu 4. 4. 15:00–18:40 M21, Thu 2. 5. 15:00–18:40 M21
Prerequisites
MUB_B007 Monument care I.
MUB_B007 Introduction to monument care I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
making students aware of basic principles of monuments care;
acquainting students with basic methods of monument care;
knowledge of basic law in monument care
Learning outcomes
- making students aware of basic principles of monuments care;
- acquainting students with basic methods of monument care;
- knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Methods of dating - radiocarbon method, dendrochronology, termoluminiscence.
 • Methods of reconstruction of monuments.
 • Immovable monuments.
 • Movable monuments.
 • Monument and visitors.
 • Monuments and climate.
Literature
  required literature
 • DVOŘÁK, M.: Katechismus památkové péče. NPÚ, Praha 2004.
 • KIESOW, G.: Památková péče v Německu. Brno 2012.
 • KROUPA, P.: Základní principy památkové péče? Zprávy památkové péče, 61, 2001, s. 301–313.
 • LÁSKA, V.: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Památky středních Čech, 14/2 2000, str. 1–27.
 • RIEGL, A.: Moderní památková péče. NPÚ, Praha 2004.
  recommended literature
 • FRICKÝ, A.: 20 rokov pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Vlastivedný časopis 1972, č. 3, s. 105.
 • NOVOTNÝ, V.: O autentičnosti památek. Zprávy památkové péče, 1969/29, číslo: 1, s. 1.
 • ŠTULC, J. Moderní urbanismus a památkové péče, I., Památky a příroda, 12. 1987, s. 557-589 II. Památky a příroda, 13, 1988, s. 65–77.
 • UHLÍKOVÁ, K.: Národní kulturní komise 1947–1951. Artefactum, Praha 2004.
 • BLAŽÍČEK, O. J.: Slovník památkové péče. SÚPPOP, Praha 1962.
 • VINTER, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Díl I. a II. Skripta FF UK. Praha 1971.
 • ŠTULC, J.: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek. Památky a příroda, 1987, č. 3, s. 129–149.
 • PAVEL, J.: Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století: od osvícenství do první světové války, Sborník archivních prací 25, s. 143–293, 1975.
 • NESVADBÍKOVÁ, J.: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FFUK, Praha 1987.
 • WAGNER, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1947.
 • ORIŠKO, Š – BUDAY, P: Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918). Bratislava: Stimul, 2017.
 • BAKOŠ, J.: Intelektuál & Pamiatka, Kaligram, Bratislava 2004.
 • KROUPA, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče, 2004/64, s. 431–442.
 • MENCL, V: 5 městských reservací Jihomoravského kraje – Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání. Aleš Flídr – Zdeňka Míchalová – Zdeněk Vácha (edd.), Brno 2016.
 • RADOVÁ, M.: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska. Část I. Zprávy památkové péče 1987/47, číslo: 1, s. 1–9, část II, s. 65–75.
 • PAVLÍK, M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha, Vydavatelství Českého vysokého učení technického, 1998.
 • WIRTH, Z.: Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800–1950. Umění 5, 1950, s. 105n.
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • KUČA, K. – KUČOVÁ, V.: Principy památkového urbanismu. SÚPP, Praha 2001.
 • JANKOVIČ, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850–1950. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 10, 1973. s. 7–80.
 • VODĚRA, S.: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. Praha 1987.
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • HEROUT, J.: Jak poznávat kulturní památky. Praha 1986.
 • MENCL, V.: Ako sme začínali I. až V. /seriál článkov – spomienok autora/ In: Pamiatky a príroda, 1976, č. 2, s. 39–42, č. 3, s. 39–42, č. 4, s. 39–42, č. 5. s. 39–42, č. 6, s. 39–42.
 • HLOBIL, I.:Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Praha: Národní památkový ústav; Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • HOBZEK, J.: Vývoj památkové péče v Českých zemích. SÚPPOP, Praha 1987.
 • CIULISOVÁ, I.: Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane: Obnova stredovekej církevnej architektúry. Bratislava. Veda, 2000.
 • ŽAŽOVÁ, H.: Veľká vojna a ochrana pamiatok. Monument revue III, 2014, č. 1, s. 2–7.
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • VINTER, V.: Stručný slovník památkové péče, Ústí n. L. 1983.
 • ŠTORM, B.: Základy péče o stavební památky, 2. doplněné vydání, NPÚ. Praha 2007.
 • HLOBIL, I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia. Praha 1985.
 • OROSOVÁ, M.: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. Pamiatky a múzeá 2009, č. 4, s. 2–11.
 • JESENSKÝ, V.: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek. In: Památky západních Čech. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni V – 2015. Plzeň 2015, s. 56–64.
 • FRICKÝ, A.: K počiatkom ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. Pamiatky a múzeá 1998, č. 1, s. 2–5.
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Pamiatkové územia – nádeje a realita. Monument revue II, 2013, č. 2, s. 10–13.
 • VÁCHA, Z.: Originál a kopie. Pokus o definici základních pozic. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl – Originál, kopie, faksimile. Litomyšl 2016. Praha 2016, s. 17–25.
Teaching methods
theoretical training
Assessment methods
ecture; examination - knowledge of the lectured topics and its practical application, obligatory reading of one publication from the list of literature
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2024/MUB_B008