B6540 Vegetation of the Czech Republic

Faculty of Science
Spring 2002
Extent and Intensity
3/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
( B2130 Field course of system. botany && B2030 System phylog. higher plants )||( B3090 Syst. Phyl. Higher Plants &&( B4230 Field course of botany I. || B2230 Field course of botany I. ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět podává informace o hlavních typech přirozené, polopřirozené a synantropní vegetace České republiky. Základní osnova sleduje fytocenologický systém klasifikace vegetace. Hlavní pozornost je věnována druhovému složení, stanovištním podmínkám, rozšíření a dynamice jednotlivých vegetačních typů.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní pojmy: flóra, vegetace, rostlinné společenstvo, porost; jednotky hierarchické klasifikace vegetace. 2. Opadavé listnaté lesy: hlavní lesní dřeviny, jejich stanovištní nároky a konkurenční vztahy, dynamika přírodního lesa, využívání lesů člověkem, modifikace stanovištních poměrů stromovým patrem. 3-4. Typy opadavých listnatých lesů: bučiny, dubohabřiny, suťové lesy, lužní lesy, acidofilní doubravy, acidofilní bučiny, teplomilné doubravy, slatinné olšiny. 5. Jehličnaté lesy: smrčiny, boreokontinentální bory, perialpidské bory, kosodřevina. 6. Alpínská vegetace: alpínská lesní hranice, anemo-orografické systémy; alpínské trávníky, vysokobylinné nivy, vegetace sněhových vyležisk. 7. Vegetace skalních stěn, nelesních sutí a primitivních půd. 8. Vodní vegetace, vegetace rákosin, vysokých ostřic a obnažených den. 9. Halofilní vegetace. Adaptace rostlin na růst ve slaných půdách, hlavní typy halofilní vegetace. 10. Rašeliniště: kalcitrofní, minerotrofní a přechodová rašeliniště, vrchoviště, vrchovištní bory, subalpínská rašeliniště, rašelinné louky. Vegetace pramenišť. 11. Louky a pastviny: historie luční vegetace, stanoviště, dynamika, obhospodařování; hlavní typy vegetace luk a pastvin. 12. Smilkové trávníky a vřesoviště. 13. Suché trávníky: vztahy ke stepní vegetaci, stanoviště, hlavní typy suchých trávníků. 14. Synantropní vegetace: původ synantropní flóry, ekologie polních plevelů, hlavní typy synantropní vegetace.
Literature
  • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA and Martin KOČÍ. Katalog biotopů České republiky (Habitat catalogue of the Czech Republic). Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 pp. ISBN 80-86064-55-7. URL info
  • NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Denisa BLAŽKOVÁ, Vít GRULICH, Miroslava HUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jan JENÍK, Jaroslav JIRÁSEK, Jiří KOLBEK, Zdeněk KROPÁČ, Vojen LOŽEK, Jaroslav MORAVEC, Karel PRACH, Kamil RYBNÍČEK, Eliška RYBNÍČKOVÁ and Jiří SÁDLO. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část (Map of potential natural vegetation of the Czech Republic. Explanatory text.). Praha: Academia, 1998. 341 pp. ISBN 80-200-0687-7. info
  • PETŘÍČEK, Václav. Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 451 pp. ISBN 80-86064-42-5. info
  • SÁDLO, Jiří and David STORCH. Biotopy České republiky :biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1999. 94 s. ISBN 80-86033-47-3. info
  • ELLENBERG, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. info
Assessment methods (in Czech)
Přednáška, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-cr
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2002/B6540