FB840 Integrative Structural Biology

Faculty of Science
Autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.
Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Všeobecné povědomí o molekulové biofyzice, strukturní biologii a odpovídající matematický, chemický, biologický a fyzikální aparát
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Poskytnout studentům přehled technik a postupů umožňujících studium dynamiky a struktury biomolekul od malých proteinových domén až po velké molekulární komplexy (tzv. molekulární stroje).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Komplementární techniky studia struktury biomolekul: Nukleární magnetická rezonance (NMR), Rentgenová krystalografie (X-Ray), Elektronová paramagnetická rezonance (EPR), Hmotnostní spektrometrie (MS)
  • 2. Studium dynamiky biomolekul: Fluorescenční spektroskopie (FA), Nukleární magnetická rezonance (NMR)
  • 3. Určení interakčních konstant a interakčních rozhraní: Izotermální titrační kalorimetrie (ITC), Termoforéza (MST), Fluorescenční anisotropie (FA)
  • 4. Určení biomolekulárních komplexů: Rentgenový rozptyl pod malými úhly (SAXS), Výpočetní nástroje integrativní strukturní biologie, Zobrazovací nástroje.
Literature
  • Iain D. Campbell: Biophysical Techniques, Oxford University Press, 1st Ed., 2012
  • Michael F Moody: Structural Biology Using Electrons and X-Rays, Academic Press, 1st Ed., 2011
  • Donald Voeth and Judith G. Voeth: Biochemistry 4th Ed., Willey, 2010
Teaching methods (in Czech)
Účast na přednáškách, samostatné studium literatury, řešení strukt. biol. problémů a diskuze
Assessment methods (in Czech)
Závěrečný test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2023/FB840