M7110 Statistics I

Faculty of Science
Autumn 1999
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Prerequisites (in Czech)
M5180 Introduction to Probability and Statistics || M8522
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Náhodné vektory, varianční a kovarianční matice, mnohonásobné a parciální korelační koeficienty Mnohorozměrné normální rozdělení, rozdělení kvadratických forem Lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců Nejlepší nestranné lineární odhady, rozdělení odhadů a testování hypotéz o parametrech, speciální metody lineární regrese Nelineární regrese, neparametrická regrese, jádrové odhady hustoty a regresní funkce Korelační analýza
Literature
  • MICHÁLEK, Jaroslav. Matematická statistika pro informatiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. info
  • ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 346 s. info
  • ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1978. 346 pp. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn1999/M7110