Z8172 Semiotics in cartography

Faculty of Science
Autumn 2005
Extent and Intensity
3/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc. (lecturer)
Mgr. Tomáš Fic (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc.
Timetable
Wed 12:00–14:50 Z3
 • Timetable of Seminar Groups:
Z8172/01: Tue 12:00–12:50 Z4
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Základy mapové semiotiky a toponomastiky jako významné prostředky ve společenské komunikaci, získávání informací a vytváření nových poznatků. Logika tvorby znaků, obecná teorie znakových systémů. Obsah informací k formám jejich vyjádření. Uživatelská a užitná stránka znakových systémů spojená s výkladem, pochopením a rozlišováním geografických jmen. Vznik, význam, potřeba a standardizace geografického názvosloví. Význam a aplikace mapové semiotiky a toponomastiky v mapové tvorbě.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení a definování základních pojmů mapová semiotika, mapový jazyk a mapový znak, vývoj koncepcí tvorby znakových soustav.
 • 2. Informační koncepce map, koncepce kartografické komunikace, koncepce mapy jako systému, koncepce matematicko-kartografického modelování.
 • 3. Koncepce jazyka mapy, koncepce mapového symbolismu, koncepce mapového - kartografického jazyka.
 • 4. Východiska jazykové koncepce mapy a základní kritéria organizace mapového jazyka.
 • 5. Legenda mapy a sémantika mapových znaků.
 • 6. Morfografie znaků a morfografické operace.
 • 7. Mapová syntaxe - zobrazení, mapová osnova, lokační a typizační principy.
 • 8. Mapové styly historické, současné, individuální až regionální.
 • 9. Vymezení pojmů onomastika a toponomastika, geografická jména, soustava geografických jmen.
 • 10. Klasifikace toponymických typů v češtině.
 • 11. Sémantická stránka toponym.
 • 12. Standardizace geografických jmen.
 • 13. Kartografické jazyky světa a jejich přepis - transpozice, transliterace a transkripce, exonyma.
 • 14. Grafická stránka popisu na mapách.
 • 15. Toponomastický pramenný materiál historický, geografický, kartografický a nářeční.
Literature
 • Pravda, Ján. Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava: Geografický ústav SAV, 1990. 168 s.
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : nauky o vlastních jménech zeměpisných. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 231 s. info
 • Lutterer, Ivan - Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 317 s.
Assessment methods (in Czech)
ústní zkouška, povinná docházka
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2005/Z8172