Z8101 Základy fotogrammetrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Štrof (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Rozvrh
Čt 9:00–9:50 Z1,01001b
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8101/01: Čt 19:00–19:50 Z1,01001b, J. Štrof
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními principy fotogrammetrického zpracování dat s důrazem na digitální fotogrammetrii. Jsou podány základní informace o metodách leteckého snímkování, dále matematické základy jednosnímkových metod a principy stereofotogrammetrie. Je věnována pozornost jednotlivým etapám procesu tvorby digitálních fotogrammetrických produktů, fotogrammetrickému sběru dat, generování DTM, tvorbě ortofoto. Ve cvičeních je využíván programový nástroj Orthoengine (PCI Geomatica). Na konci kurzu by měl být student schopen vytvářet svoje vlastní produkty, především orhofoto a výškový moel generovaný ze stereopáru. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách využití fotogrammetrických metod. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a především na základě nabytých znalostí interpretovat a validovat získané výsledky.
Osnova
  • 1. Základní pojmy a definice, historický prehled, rozdelení metod fotogrammetrie 2. Letecké snímkování a snímkový let (letadla, kamery, druhy filmu, digitální fotografie, GPS podpora ve fotogrammetrii) 3. Základní druhy snímku, LMS a jejich soucásti 4. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry, interpretacní postupy a interpretacní znaky 5. Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement 7. Stereoskopie, princip stereovidení, stereovjem a zpusoby jeho vytvárení, stereoskopická dvojice snímku, princip paralxy, zjištování výšky objektu a výšky terénu z merení obrazové paralaxy 8. Tvorba map na stereoplotteru, vnitrní a vnejší (absolutní a relativní) orientace stereodvojice, 9. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, jeho vznik a vlastnosti, skenování analogových snímku 10. Transformace obrazu, geometrická korekce snímku, korelacní techniky, epipolární projekce, mozaikování, fotogrammetrické zpracování družicových obrazových dat 11. Tvorba digitálního ortofoto a generování DTM, sestavování ortofotomapy, 12. Digitální fotogrammetrická stanice - hardwarové a softwarové nástroje, príklady konkrétních rešení 13. Tvorba a obnova topografických map v bývalém Ceskoslovensku a v Ceské republice, produkty digitální fotogrammetrie, aplikace metod fotogrammetrie
Literatura
  • KONECNY, Gottfried. Geoinformation : remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. 1st publ. London: Taylor & Francis, 2002. xiv, 248. ISBN 0415237955. info
  • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER a Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 763. ISBN 0471152277. info
  • KASSER, Michael a Yves EGELS. Digital photogrammetry. London: Taylor & Francis, 2001. xv, 351 s. ISBN 0-748-40945-9. info
  • LILLESAND, Thomas M. a Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů z oblasti analytické a digitální fotogrammetrie a praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na úlohách řešených za pomoci peciálního SW pro jednosnímkovou fotogrammetrii a stero fotogrammetrii.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z odpřednášené látky. Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení a úspěšné absolvování praktického testu na konci semestru
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, student získá přehled o metodách analogové, analytické a digitální fotogrammetrie. Matematický aparát je použit pro pochopení podstaty metod, pro svoji názornost jsou využity postupy analogové a analytické fotogrammetrie. Student získá praktické zkušenosti tvorby digitálního modelu terénu a tvorby ortofoto v prostředí ORTHOENGINE. Součástí je návštěva fotogrammetrického pracoviště.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2001, podzim 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.