C8102 Special methods - laboratory

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/0/5. 5 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Marta Farková, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (seminar tutor)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Supplier department: Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable
Fri 10:00–14:50 Kontaktujte učitele
Prerequisites (in Czech)
! C6390 Org. chem. physical methods
Je vhodné absolvovat před nebo během cvičením přednášky: Separační metody C7021, Atomová spektrometrie C7031, Molekulová spektrometrie C7041, Elektroanalytické metody C7050. Vhodná je C7830 Kapilární elektroforéza a C7895 Analytická hmotnostní spektrometrie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives can be summarized as practice training in electroanalytical methods, optical spectroscopy, mass spectroscopy, and separation methods. A) Modern electroanalytical methods, potenciometry with ion selective electrode, elimination and stripping voltammetry. B) UV/VIS spectrophotometry, atomic absorption spectrometry (AAS), atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-OES), laser spectrometry (LA-ICP-OES, LIBS). C) Isotachophoresis, high performance liquid chromatography (HPLC), capillary zone electrophoresis, matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS).
Syllabus
 • A) Introduction to course: electroanalytical methods, spectroscopy, separation methods. B) ELECTROANALYTICAL METHODS 1. Nitrate determination by ion-selective electrode in the presence of interfering ion. Nikolski equation. Determination of selectivity coefficient by constant interferent concentration method. 2. Elimination Voltammetry with Linear Scan (EVLS), potential-close signals separation (monitoring of reduction and oxidation on different electrodes). C) SPECTRAL METHODS 3. UV / VIS molecular spectroscopy. Multicomponent spectroscopic and kinetic analysis. 4.Atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization 5. ICP OES spectrometry. Creation of methods, selection of emission lines, background selection, calibration, analysis of real sample. Determination of the excitation temperature in the discharge of ICP using Boltzmann law with the emission intensities of iron lines and by two lines method. Calculation of average electron density in the   ICP discharge lines from the Stark broadening H 486.1 nm. 6. Laser ablation (LA). The connection of the LA and inductively coupled plasma optical spectrometry (LA-ICP-OES) or inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Laser-induced breakdown plasma spectroscopy (LIBS). Optimization of parameters of laser ablation. Construction of calibration curves for selected elements and analysis of real sample. D) SEPARATION METHODS 7. Determination of anions by ITP 8. Liquid chromatography (HPLC) - Determination of inosine, adenosine and 2'-deoxy-forms in the model mixture - optimization and validation of the method. 9. Polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Separation of proteins in a discontinuous GE system. Subsequent visualization by CBB R 250 and silver. Identification of model proteins in a mixture. 10. CE-LIF, capillary zone electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. Optimization of experimental setup. Determination of the detection limit for Rhodamine 6G. Separation of rhodamide dyes. 11. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry (MALDI MS). Selected applications of MALDI MS: calibration, determination of molecular weight, peptide mapping, identification of unknown protein.
Literature
  recommended literature
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Lumír SOMMER and Jiří TOMAN. Optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech (Optical emission spectrometry in inductiveky coupled plasma and high temperature flames). 1. st. Praha: Academia, 1992. 152 pp. Pokroky chemie 24. ISBN 80-200-0215-4. info
 • CHURÁČEK, Jaroslav. Analytická separace látek. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 384 s. ISBN 80-03-00569-8. info
 • SOMMER, Lumír. Analytical absorption spectrophotometry in the visible and ultraviolet : the principles. Amsterdam: Elsevier, 1989. 310 s. ISBN 0-444-98882-38. info
 • Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info
 • Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info
 • Vysoká škola chemicko-technologická (Pardubice). Katedra analyti. Pokroky v teorii a instrumentaci moderních analytických metod. Edited by Jaroslav Churáček. 2. přeprac. a dopl. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1988. 193 s. info
 • HOLZBECHER, Záviš and Jaroslav CHURÁČEK. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. 663 s. info
 • SOMMER, Lumír. Analytická spektrometrie. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 173 s. info
 • KORYTA, Jiří. Současné trendy v elektrochemii. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 128 s. info
 • Nové směry v analytické chemii. Svazek II. Edited by Jaroslav Zýka. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. 218 s. info
 • BARTUŠEK, Miloš. Úvod do elektroanalytických metod. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 104 s. : i. info
 • CHURÁČEK, Jaroslav. Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatograrie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 188 s. info
 • DVOŘÁK, Jiří and Jiří KORYTA. Elektrochemie [Dvořák, 1983]. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Academia, 1983. 410 s. info
 • Nové směry v analytické chemii. Svazek I. Edited by Jaroslav Zýka. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983. 199 s. info
 • CHURÁČEK, Jaroslav and Pavel JANDERA. Separace látek : kapalinová vysokoúčinná kolonová chromatografie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 140 s. info
 • SOMMER, Lumír. Teorie a praxe vybraných optických analytických metod. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 285 s. info
  not specified
 • CHURÁČEK, Jaroslav. Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 387 s. ISBN 8020000100. info
Teaching methods
laboratory courses
Assessment methods
Three close cycles of laboratory course: electroanalytical methods, optical methods, separation methods (+MALDI - MSTOF). Preliminary annoucement to lector is necessary. Graded credit requirements: completion of all laboratory exercises
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: dle oboru.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/C8102