Z8101 Základy fotogrammetrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 9:00–9:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8101/01: Út 14:00–14:50 Z1,01001b, K. Tajovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními principy fotogrammetrického zpracování dat s důrazem na digitální fotogrammetrii. Jsou podány základní informace o metodách leteckého snímkování, dále matematické základy jednosnímkových metod a principy stereofotogrammetrie. Je věnována pozornost jednotlivým etapám procesu tvorby digitálních fotogrammetrických produktů, fotogrammetrickému sběru dat, generování DTM, tvorbě ortofoto.
Osnova
 • 1. Základní pojmy a definice, historický prehled, rozdelení metod fotogrammetrie
 • 2. Letecké snímkování a snímkový let (letadla, kamery, druhy filmu, digitální fotografie, GPS podpora ve fotogrammetrii)
 • 3. Základní druhy snímku, LMS a jejich soucásti
 • 4. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry, interpretacní postupy a interpretacní znaky
 • 5. Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS
 • 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement
 • 7. Stereoskopie, princip stereovidení, stereovjem a zpusoby jeho vytvárení, stereoskopická dvojice snímku, princip paralxy, zjištování výšky objektu a výšky terénu z merení obrazové paralaxy
 • 8. Tvorba map na stereoplotteru, vnitrní a vnejší (absolutní a relativní) orientace stereodvojice
 • 9. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, jeho vznik a vlastnosti, skenování analogových snímku
 • 10. Transformace obrazu, geometrická korekce snímku, korelacní techniky, epipolární projekce, mozaikování, fotogrammetrické zpracování družicových obrazových dat
 • 11. Tvorba digitálního ortofoto a generování DTM, sestavování ortofotomapy
 • 12. Digitální fotogrammetrická stanice - hardwarové a softwarové nástroje, príklady konkrétních rešení
 • 13. Tvorba a obnova topografických map v bývalém Ceskoslovensku a v Ceské republice, produkty digitální fotogrammetrie, aplikace metod fotogrammetrie
Literatura
 • KONECNY, Gottfried. Geoinformation : remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. 1st publ. London: Taylor & Francis, 2002. xiv, 248. ISBN 0415237955. info
 • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER a Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 763. ISBN 0471152277. info
 • KASSER, Michael a Yves EGELS. Digital photogrammetry. London: Taylor & Francis, 2001. xv, 351 s. ISBN 0-748-40945-9. info
 • LILLESAND, Thomas M. a Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů z oblasti analogové, analytické a digitální fotogrammetrie a s praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 11 úlohách řešených za pomoci programového vybavení pro digitální fotogrammatrii a pro analýzu leteckých a družicových snímků.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z odpřednášené látky. Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení a úspěšné absolvování praktického testu na konci semestru. Kvalita vypracování praktických cvičení se zohledňuje při udělení výsledného hodnocení.
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, student získá přehled o metodách analogové, analytické a digitální fotogrammetrie. Matematický aparát je použit pro pochopení podstaty metod, pro svoji názornost jsou využity postupy analogové a analytické fotogrammetrie. Student získá praktické zkušenosti tvorby digitálního modelu terénu a tvorby ortofoto v prostředí ORTHOENGINE. Součástí je návštěva fotogrammetrického pracoviště.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2001, podzim 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.