Bi0954 Bioethics - online case studies

Faculty of Science
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Bi0952 Bioethics - seminar
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je prohlubovat teoretické poznatky z oblasti bioetiky a současně rozvíjet schopnosti argumentace a kritického myšlení. Předmět bude probíhat formou on-line předmětové diskuse do které si studenti připraví prezentace kazuistik na témata zvolená dle svého zájmu, včetně otázek pokrývajících základní eticky sporné body dané kazuistiky. V diskusi pak budou studenti tyto kazuistiky analyzovat. Úvodní modelové kazuistiky budou prezentovány vyučujícím.
Syllabus (in Czech)
  • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody) 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (genetická diagnostika, genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním, forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika) 9. KONEC ŽIVOTA V MODERÍ SPOLEČNOSTI (problematika bolesti, asistovaná sebevražda, euthanasie) 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty) 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka) 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost, základní principy vědeckého výzkumu vs. alternativní věda, alternativní medicína)
Teaching methods (in Czech)
Výuka bude probíhat ve formě online předmětové diskuse (2 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované v menší míře vyučujícím, ve větší míře pak samotnými studenty.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: online výuka.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2015/Bi0954