Bi0954 Bioethics - online case studies

Faculty of Science
autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Bi0952 Bioethics - seminar
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je prohlubovat teoretické poznatky z oblasti bioetiky a současně rozvíjet schopnosti argumentace a kritického myšlení. Předmět bude probíhat formou on-line předmětové diskuse do které si studenti připraví prezentace kazuistik na témata zvolená dle svého zájmu, včetně otázek pokrývajících základní eticky sporné body dané kazuistiky. V diskusi pak budou studenti tyto kazuistiky analyzovat. Úvodní modelové kazuistiky budou prezentovány vyučujícím.
Syllabus (in Czech)
  • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody) 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (genetická diagnostika, genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním, forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika) 9. KONEC ŽIVOTA V MODERÍ SPOLEČNOSTI (problematika bolesti, asistovaná sebevražda, euthanasie) 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty) 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka) 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost, základní principy vědeckého výzkumu vs. alternativní věda, alternativní medicína)
Teaching methods (in Czech)
Výuka bude probíhat ve formě online předmětové diskuse (2 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované v menší míře vyučujícím, ve větší míře pak samotnými studenty.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: online výuka.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2017/Bi0954