C6010 Toxicology

Faculty of Science
Spring 2001
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Karel Picka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Karel Picka, Ph.D.
Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Local, acute, chronic and late effects of substances and their testing. Interaction of substances with living organism, biotransformation of xenobiotics. Survey of inorganic and organic compounds toxicology. Ecotoxicological testing and evaluation of chemicals and wastes. Chemical substances and hazardous wastes laws and regulations. Classification and notification of chemical substances and products under EU and Czech legislation. Maximum allowable concentrations of gases, vapours, and aerosols in the air, permissible levels of water and food contaminants. Explosives, oxidizing and flammable substances. Occupational health and safety, protective devices, first aid treatment. Sources of toxicological and ecotoxicological information.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod; cíle a náplň předmětu. Základní pojmy (toxikologie, škodliviny, expozice, dávka, účinek, odpověď, nebezpečnost, riziko). Škodliviny s místními účinky (projevy působení, látky dráždivé a žíraviny, testování a hodnocení místních účinků látek).
 • 2. Škodliviny s celkovými účinky (akutní a chronické otravy, testování a hodnocení akutní, subakutní, subchronické a chronické toxicity látek).
 • 3. Škodliviny s pozdními účinky (mutageny, karcinogeny, látky s reprodukční a vývojovou toxicitou, alergeny; testování a hodnocení pozdních účinků látek).
 • 4. Faktory ovlivňující účinek látky (látka, organismus, dávka, další).
 • 5. Vstup škodlivin do organismu, vstřebávání, distribuce, interakce s organismem (molekulární, buněčná a orgánová úroveň) a vylučování z organismu.
 • 6. Biotransformace xenobiotik (základní reakce I. a II. fáze). Biologické expoziční testy, biologické limity.
 • 7. Ekotoxikologie. Testování a hodnocení nebezpečnosti látek a odpadů pro životní prostředí.
 • 8. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
 • 9. Další právní předpisy týkající se zacházení s chemickými látkami, přípravky a nebezpečnými odpady. Testování a registrace pesticidů, principy toxikologického hodnocení reziduí pesticidů v poživatinách.
 • 10. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním a volném ovzduší (PEL, NPK-P mezní, Kd, Kmax). Limity pro cizorodé látky ve vodě a poživatinách.
 • 11. Práce s toxickými látkami a žíravinami v laboratoři, vybavení pracoviště, osobní ochranné pracovní prostředky, lékárnička. První pomoc při otravách a poleptání. Látky výbušné, oxidující a hořlavé.
 • 12. Přehled toxikologie anorganických látek.
 • 13. Přehled toxikologie organických látek (alifatické a aromatické uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, kyseliny a jejich deriváty, nitrosloučeniny, aminy, organokovové sloučeniny).
 • 14. Toxikologická literatura a další zdroje informací o toxicitě látek (Registr toxických účinků chemických látek, publikace Mezinárodního programu chemické bezpečnosti, databáze na CD-ROM, databáze dostupné on line, toxikologická informační centra).
 • Doporučená literatura:
 • Picka K., Matoušek J.: Základy obecné a speciální toxikologie. MŽP ČR, Praha 1996
 • Matrka M., Rusek V.: Průmyslová toxikologie - Úvod do obecné a speciální toxikologie, 2. vyd. Univerzita Pardubice, Pardubice 1994
 • Paleček J., Linhart I., Horák J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT, Praha 1996
 • Paleček J., Palatý J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT, Praha 1991
 • Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška je ústní.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2001/C6010