G8311 Physics of the Earth

Faculty of Science
Spring 2007
Extent and Intensity
3/1. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Josef Havíř, Dr. (lecturer)
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Chadima (lecturer), Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Institute of Physics of the Earth - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Timetable
Tue 14:00–15:50 Bp1,01007, Thu 12:00–13:50 Bp1,01007
Prerequisites (in Czech)
G1101 Principles of Geophysics || G1100 Principles of Geophysics
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 32 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/32, only registered: 0/32, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/32
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 58 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Posluchači budou seznámeni s hlavními geofyzikálními metodami studia složení a struktury Země, fyzikálními aspekty geodynamiky a základy reologie litosféry. Zvláštní důraz bude kladen na seismologii.
Syllabus (in Czech)
  • Složení, struktura a vnitřní dynamika Země. Pohyby, tvar a tíhové pole Země, definice a význam tíhových anomálií, interpretace tíhových map. Seismologie - šíření seismických vln, seismometr a seismogram, metody studia struktury Země, zemětřesení, lokalizace ohniska, magnitudo. Zemské teplo - chladnutí Země, radiogenní teplo, šíření tepla, termální modely litosféry. Geomagnetismus - geodynamo a inverze geomagnetického pole, variace geomagnetického pole, interpretace magnetických anomálií, paleomagnetismus, magnetické jevy v atmosféře. Základy reologie litosféry - mechanismy trvalé deformace hornin a reologické profily litosférou.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Výuka bude probíhat v jarním semestru 2006/2007.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2007/G8311