Z8818 Applied Geoinformatics

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
1/2. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Fárová (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Kateřina Fárová
Timetable
Wed 10:00–10:50 Z4,02028
  • Timetable of Seminar Groups:
Z8818/01: Wed 11:00–12:50 Z1,01001b, K. Fárová
Z8818/02: Wed 8:00–9:50 Z1,01001b, K. Fárová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozšíření znalostí základů GIS o praktické aplikace v geografických disciplínách. Obsahově je zaměřen na oblast fyzické geografie. Hlavní tematické okruhy zahrnují problematiku zdrojů dat a datových formátů, tvorbu a analýzu digitálního modelu terénu, prostorové interpolace a obecné základy GIS analýz nad vektorovými a rastrovými daty.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Zdroje prostorových dat pro fyzickou geografii 2. Datové formáty, import a konverze dat 3. Převod analogových podkladů do digitální podoby 4. Základy GIS, propojení geografických a databázových údajů, dotazy 5. Jednoduché výpočty nad vektory v prostředí GIS, overlay algebra 6. Tvorba digitálního modelu terénu 7. Prostorové interpolace (v prostředí ArcMap), Thiessenovy polygony 8. Tvorba odvozenin z DEM, morfometrické analýzy 9. Osvětlení reliéfu, profily reliéfu 10. 3D vizualizace, animace (ArcScene) 11. Rastrové modelování 12. Generování říční sítě, hydrologické modelování
Literature
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
  • DEMERS, Michael N. GIS modeling in raster. New York: John Wiley & Sons, 2002. xi, 203. ISBN 0471319651. info
  • Wilson, J., P., Gallant, J., C., (2000): Terrain Analysis: Principles and Applications. John Wiley and Sons, Inc. New York, 512s.
  • BRIMICOMBE, Allan. Gis, environmental modelling and engineering. 1st ed. London: Taylor & Francis, 2003. 312 s. ISBN 0-415-25923-1. info
Assessment methods (in Czech)
Je nezbytné navštěvovat jak přednášku (která bude částečně formou workshopu) tak praktická cvičení. Ukončení předmětu: praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/Z8818