FK020 Electrodynamics of Solids

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (lecturer)
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
V rámci kurzu jsou studentům představeny základy teorie optické odezvy. Studenti jsou seznámeni s často používanými fenomenologickými modely a hlavními mikroskopickými mechanismy odezvy, s optickými vlastnostmi běžných materiálů i pokročilých materiálů studovaných na ÚFKL PřF a ve skupině Funkční vlastnosti nanostruktur CEITEC MU a s nejvýznamnějšími spektroskopickými metodami.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu by studenti měli
- být schopni popisovat šíření záření v látce na úrovni klasické elektrodynamiky,
- rozumět základům kvantověmechanického popisu optické odezvy,
- rozumět hlavním mechanismům odezvy a orientovat se v optických lastnostech běžných materiálů, a
-mít přehled o běžných spektroskopických metodách, o oblastech jejich použití a o způsobech analýzy optických dat.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Od mikroskopických Maxwellových rovnic k makroskopickým Maxwellovým rovnicím, materiálové vztahy a odezvové funkce, Fourierova transformace Maxwellových rovnic, popis šíření elektromagnetického záření v látce, dielektrická funkce a index lomu.
 • 2. Obecné vlastnosti odezvových funkcí, Kramersovy-Kronigovy relace a sumační pravidla.
 • 3. Klasické modely: odezva vázaných a volných nábojů.
 • 4. Kvantověmechanický popis interakce elektromagnetického záření s látkou, odvození vztahů pro odezvové funkce. Shrnutí jednoelektronové teorie krystalických pevných látek, vyjádření odezvy souboru elektronů v krystalické pevné látce v rámci jednoelektronové teorie a aproximace náhodných fázi.
 • 5. Mechanismy: jedno- a více fononová absorpce, odezva plasmy volných elektronů, mezipásové přechody a kritické body.
 • 6. Přehled optických vlastností kovů, polovodičů, izolantů, nanostruktur, supravodičů a dalších materiálů studovaných na ÚFKL PřF MU.
 • 7. Aproximace efektivního prostředí pro nehomogenní systémy.
 • 8. Přehled spektroskopických metod. Lineární odezva – měření odrazivosti, propustnosti; elipsometrie. Rozptyl záření – Ramanova spektroskopie. Emisní spektroskopie – fotoluminiscence.
Literature
 • Martin Dressel a George Gruner: Electrodynamics of Solids – Optical properties of Electrons in Matter, Cambridge University Press 2002.
 • Mark Fox: Optical Properties of Solids, Oxford University Press 2010.
 • Eduard Schmidt a kol.: Optické vlastnosti pevných látek, SPN 1986.
 • Frederick Wooten: Optical Properties of Solids, Academic Press 1972.
 • Hans Kuzmany: Solid State Spectroscopy, Springer, 2009
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a laboratorní cvičení, ve kterých se studenti podílejí na optických měřeních. Cvičení zahrnuje tyto úlohy: (i) určení kritických bodů mezipásových přechodů v polovodičích (Si, Ge, GaN, CdS) pomocí spektroskopické elipsometrie; (ii) určení emisních energií kvantových jam a kvantových teček InGaAs nanostruktur pomocí fotoluminiscence; (iii) určení řádného a mimořádného spektra fononů v krystalickém GaN a SiO2 pomocí infračervené odrazivosti a Ramanské spektroskopie; (iv) srovnání frekvenční závislosti odezvy volných elektronů v dopovaném Si, supravodiči YBa2Cu3O7 a feromagnetickém vodiči La0.3Sr0.7MnO3 pomocí infračervené elipsometrie.
K řešení úloh budou použity elipsometry Woollam VASE a Woolam IR-VASE a Ramanský spektrometr NTMDT z core facility CEITECu a infračervený spektrometr Bruker IFS 66 z vybavení UFKL.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou postupu k ústní zkoušce je úspěšné absolvování laboratorní části, tj. odevzdání protokolů o měření k alespoň třem úlohám z výše uvedeného seznamu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/FK020