FR004 Neionizující záření v zobrazovacích metodách - přednáška

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět rozebírá teoretické základy MR zobrazování (základní principy, pochopení základních pulzních sekvencí, jejich využití v klinické praxi a nastínění možností fyzika ve vědecké i klinické praxi), ultrazvukové diagnostiky včetně metod dopplerovských, termografie a nastupujících zobrazovacích metod založených na jiných principech. Důraz je kladen na teoretické a technické aspekty výše specifikovaných zobrazovacích metod a s nimi spojené otázky bezpečnosti pro zdravotnický personál i pacienty.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student rozumět principům zobrazování pomocí magnetické rezonance a bude mít představu o jeho využití v klinické praxi. Bude obeznámen se základy fyziky ultrazvuku a bude rozumět aplikacím v oblasti zobrazovacích metod. Bude rozumět principům termografie a bude mít představu o využití v klinické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní principy MRI: Tvorba a detekce signálu Prostorové kódování, k-prostor, rekonstrukce obrazu Popis základních pulzních sekvencí Pokročilé techniky zobrazení Optimalizace pulzních sekvencí v klinické praxi z pohledu fyzika Artefakty obrazu a jejich korekce Pokročilé pulzní sekvence MRI a výzkum
  • 2. Ultrazvukové zobrazení a dopplerovské metody Akustické vlastnosti tkání Ultrazvuk a jeho zdroje Zobrazení A,B a M Dopplerovské a kombinované metody Ultrazvuková elastografie
  • 3. Termografie (principy klinické využití)
  • 4. Zobrazovací metody v oftalmologii (přehled)
  • 5. Nastupující zobrazovací metody (přehled novinek)
Literature
  • HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 69 s.
  • Brian M. Dale, Mark A. Brown, Richard C. Semelka, MRI: Basic Principles and Applications, 5-té vydání, Wiley-Blackwell, 2015.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/FR004