Bi6540 Vegetace a biotopy ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 9:00–11:50 online_B2
Předpoklady
( Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává informace o hlavních typech přirozené, polopřirozené a synantropní vegetace České republiky. Základní osnova sleduje fytocenologický systém klasifikace vegetace. Studenti získají základní přehled o druhovém složení, stanovištních podmínkách, rozšíření a dynamice jednotlivých vegetačních typů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- umět rozeznat hlavní vegetační typy a biotopy České republiky (a tím i střední Evropy);
- znát jejich ekologii a rozšíření;
- schopen přiřadit běžnější druhy české flóry do biotopů a vegetačních typů;
- ovládat používání fytocenologické nomenklatury;
Osnova
 • 1. Úvod
 • 1a. Fytocenologie a její vývoj v České republice
 • 1b. Fytocenologické jednotky a nomenklatura: Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury
 • 1c. Klasifikace biotopů a její ochranářské aplikace: Katalog biotopů ČR, Natura 2000, mapování biotopů, Červený seznam biotopů ČR
 • 2. Přírodní poměry a historie vegetace ČR
 • 2a. Přírodní poměry a flóra: geomorfologické, geologické a klimatické podmínky České republiky a jejich význam pro vegetaci, biogeografické vlivy, migrační proudy
 • 2b. Vývoj vegetace ČR od posledního glaciálu
 • 3. Lesy - obecný úvod: hlavní lesní dřeviny, jejich stanovištní nároky a konkurenční vztahy, dynamika přírodního lesa, historické a současné využívání lesů člověkem, modifikace stanovištních poměrů stromovým patrem
 • 4. Listnaté lesy a křoviny: bučiny, dubohabřiny, suťové lesy, lužní lesy, acidofilní doubravy, acidofilní bučiny, teplomilné doubravy, mokřadní olšiny, listnaté křoviny
 • 5. Jehličnaté lesy a křoviny: smrčiny, boreokontinentální bory, perialpidské bory, kosodřevina
 • 6. Alpínské a subalpínské bezlesí: alpínská lesní hranice, vegetační komplex karů, alpínské trávníky, vysokobylinné nivy, vegetace sněhových vyležisk
 • 7. Vegetace skal, sutí a primitivních půd
 • 8. Vodní vegetace
 • 9. Mokřady: vegetace rákosin, vysokých ostřic a obnažených den
 • 10. Prameniště a rašeliniště: prameniště, kalcitrofní, minerotrofní a přechodová rašeliniště, vrchoviště, vrchovištní bory, subalpínská rašeliniště, rašelinné louky
 • 11. Louky, pastviny a vřesoviště: historie travinné a vřesovištní vegetace, její dynamika a obhospodařování, hlavní typy luk, pastvin, vřesovišť a slanisk
 • 12. Synantropní vegetace: původ synantropní flóry, ekologie polních plevelů, hlavní typy plevelové a ruderální vegetace
Literatura
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test s 20 otevřenými otázkami: je požadována znalost dominantních druhů, ekologie, rozšíření a dynamiky vegetačních typů a biotopů České republiky. U studentů bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie, zaměření Botanika a studentů magisterských oborů Botanika a Ochrana přírody, specializace Botanika je rovněž požadována znalost druhového složení jednotlivých vegetačních typů a vztahy významnějších druhů české flóry k vegetačním typům a biotopům.
Z testu lze získat 20 bodů, přičemž minimální počty bodů na jednotlivé známky jsou A - 18, B - 16, C - 14, D - 12, E - 10. Na přednáškách si mohou studenti po probrání každého dílčího tématu udělat nepovinný test z tohoto tématu. Každý z těchto nepovinných testů bude mít 10 otázek, a pokud student odpoví správně aspoň na 9 z nich, dostane jeden bod, který se mu přičte k bodům získaným při závěrečném zkušebním testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-cr/
V jarním semestru 2021 bude výuka probíhat online v MS Teams na kanále https://bit.ly/3kxTAac.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6540