Bi6540 Vegetace a biotopy ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–11:50 D32/329
Předpoklady
( Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává informace o hlavních typech přirozené, polopřirozené a synantropní vegetace České republiky. Základní osnova sleduje fytocenologický systém klasifikace vegetace. Studenti získají základní přehled o druhovém složení, stanovištních podmínkách, rozšíření a dynamice jednotlivých vegetačních typů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- umět rozeznat hlavní vegetační typy a biotopy České republiky (a tím i střední Evropy);
- znát jejich ekologii a rozšíření;
- schopen přiřadit běžnější druhy české flóry do biotopů a vegetačních typů;
- ovládat používání fytocenologické nomenklatury;
Osnova
 • 1. Úvod: pojmy vegetace, rostlinné společenstvo, porost, biotop; historie fytocenologické klasifikace vegetace a mapování biotopů v ČR; národní systémy klasifikace vegetace a biotopů; Červený seznam biotopů ČR; fytocenologické jednotky a nomenklatura.
 • 2. Geomorfologické, geologické a klimatické podmínky České republiky a jejich význam pro vegetaci, biogeografické vlivy, vývoj vegetace ČR od posledního glaciálu.
 • 3. Lesy - obecný úvod: hlavní lesní dřeviny, jejich stanovištní nároky a konkurenční vztahy, dynamika přírodního lesa, historické a současné využívání lesů člověkem, modifikace stanovištních poměrů stromovým patrem.
 • 4. Typy opadavých listnatých lesů: dubohabřiny, bučiny, suťové lesy, teplomilné doubravy, acidofilní doubravy, mokřadní olšiny a vrbiny, lužní lesy a křoviny, mezické a suché listnaté křoviny.
 • 5. Jehličnaté lesy a křoviny: boreokontinentální bory, perialpidské bory, smrčiny, rašelinné lesy, kosodřevina.
 • 6. Alpínské biotopy: alpínská lesní hranice, vegetační komplex karů, alpínské trávníky, vysokobylinné nivy, vegetace sněhových vyležisk.
 • 7. Biotopy a vegetace skalních stěn, nelesních sutí a primitivních půd, jeskyně.
 • 8. Vodní vegetace.
 • 9. Mokřady: vegetace rákosin, vysokých ostřic a obnažených den.
 • 10. Prameniště a rašeliniště: prameniště, kalcitrofní, minerotrofní a přechodová rašeliniště, vrchoviště, vrchovištní bory, subalpínská rašeliniště, rašelinné louky.
 • 11. Louky, pastviny a vřesoviště: historie travinné a vřesovištní vegetace, její dynamika a obhospodařování hlavní typy luk, pastvin a vřesovišť, suché trávníky, slaniska.
 • 12. Biotopy vytvořené nebo silně ovlivněné člověkem a jejich vegetace: původ synantropní flóry, ekologie polních plevelů, hlavní typy plevelové a ruderální vegetace.
Literatura
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
V SEMESTRU JARO 2020 MIMORADNE USTNI ZKOUSKA DISTANCNE VIDEOHOVOREM PRES MS TEAMS. V ostatních semestrech: Písemný test s 20 otevřenými otázkami: je požadována znalost dominantních druhů, ekologie, rozšíření a dynamiky vegetačních typů a biotopů České republiky. U studentů bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie, zaměření Botanika a studentů magisterských oborů Botanika a Ochrana přírody, specializace Botanika je rovněž požadována znalost druhového složení jednotlivých vegetačních typů a vztahy významnějších druhů české flóry k vegetačním typům a biotopům.
Z testu lze získat 20 bodů, přičemž minimální počty bodů na jednotlivé známky jsou A - 18, B - 16, C - 14, D - 12, E - 10. Na přednáškách si mohou studenti po probrání každého dílčího tématu udělat nepovinný test z tohoto tématu. Každý z těchto nepovinných testů bude mít 10 otázek, a pokud student odpoví správně aspoň na 9 z nich, dostane jeden bod, který se mu přičte k bodům získaným při závěrečném zkušebním testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-cr/
Video verze některých přednášek je k dispozici na kanálu YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRDkHBdF74xLmqozkZ_18Fg
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.