GS131 Geophysics

Faculty of Science
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Josef Havíř, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Josef Havíř, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
( G8311 Physics of the Earth, Geodyn. || NOW ( G8311 Physics of the Earth, Geodyn. )) && ( G8461 Seismology and seismotectonics || NOW ( G8461 Seismology and seismotectonics ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vznik a složení Země - teorie vzniku, zdroje informací o složení, metody průzkumu hluboké stavby Země, laboratorní metody
 • 2. Gravitační pole Země, tíhová anomálie, geoid
 • 3. Magnetické pole Země, paleomagnetismus
 • 4. Radiální struktura Země - chemická a reologická stratifikace, seismické vlastnosti
 • 5. Litosféra a petrologie svrch. pláště - definice a metody průzkumu, základní charakteristika, proměnlivost mocnosti litosféry, horninové vzorky hlubší litosféry, vznik oceánské litosféry
 • 6. Chladnutí Země a geotermika - tepelný tok, zdroje tepla, modely přenosu tepla, model globální geotermy, konvekce
 • 7. Cirkulace materiálu v plášti - základní hybné mechanismy deskové tektoniky, aspekty subdukce, horké skvrny a velké magmatické provincie, plumy
 • 8. Mechanické vlastnosti, reologie - elasticita, plasticita, viskoelastické chování, reologie Země, mechanické vlastnosti litosféry
 • 9. Fyzikální vlastnosti hornin a minerálů - hustotní, magnetické, elektrické, radioaktivní vlastnosti
 • 10. Koncept izostáze - Airyho a Prattův model
 • 11. Šíření seismického signálu tělesem Země – hlavní seismická rozhraní, seismický stín
 • 12. Zemětřesení – seismické zdroje, lokalizace, fokální mechanismy
 • 13. Seismický signál – šíření seismického signálu ve vrstevním prostředí, Snellův zákon, zóna rychlého růstu rychlosti, zóna snížených rychlostí
 • 14. Velikost zemětřesení - magnitudo, intenzita, saturace magnituda
 • 15. Globální seismicita
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2022/GS131