Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
Úvod do studia novořečtiny Ústav klasických studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzityMgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., Mgr. Simone Sumelidu

Kasia

Kasia

Edice: K. Krumbacher (ed.), Kasia, Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosoph.-phil. und hist. Kl. 3.1 (1897): 357–368; upraveno podle, A. Tripolitis (ed.), Kassia, The Legend, The Woman and Her Work, New York – London, 1992 (odsud i překlad).

Μισῶ φονέα κρίνοντα τὸν θυμώδη. (1) 
Μισῶ τὸν μοιχόν, ὅταν κρίνῃ τὸν πόρνον. 
Μισῶ κελεφὸν τὸν λεπρὸν ἐξωθοῦντα. 
Μισῶ τὸν μωρὸν φιλοσοφεῖν δοκοῦντα. 
Μισῶ δικαστὴν προσέχοντα προσώποις. (5) 
Μισῶ πλούσιον ὡς πτωχὸν θρηνωδοῦντα. 
Μισῶ τὸν πτωχὸν καυχώμενον ἐν πλούτῳ. 
Μισῶ χρεώστην ἀμερίμνως ὑπνοῦντα. 
Μισῶ κολοβὸν μακρὸν ἐξουθενοῦντα. 
Μισῶ τὸν μακρόν, ἂν πελωλὸς τυγχάνῃ. (10) 
Μισῶ τὸν ψεύστην σεμνυνόμενον λόγοις. 
Μισῶ μέθυσον πίνοντα καὶ διψῶντα. @1 
Μισῶ τὸν λίχνον ὡς ὀλιγοψιχοῦντα. 
Μισῶ γέροντα παίζοντα μετὰ νέων. 
Μισῶ ῥᾴθυμον καὶ τὸν ὑπνώδη μᾶλλον. (15) 
Μισῶ τὸν ἀναίσχυντον ἐν παρρησίᾳ. 
Μισῶ τὸν πολυλόγον ἐν ἀκαιρίᾳ. 
Μισῶ σιωπήν, ὅτε καιρὸς τοῦ λέγειν. 
Μισῶ τὸν πᾶσι συμμορφούμενον τρόποις. 
Μισῶ τὸν δόξης χάριν ποιοῦντα πάντα. (20) 
Μισῶ τὸν λόγοις οὐκ ἀλείφοντα πάντας (?). 
Μισῶ μὴ ζητούμενον καὶ προσλαλοῦντα. 
Μισῶ τὸν διδάσκοντα μηδὲν εἰδότα. 
Μισῶ φίλεχθρον· οὐ γὰρ φιλεῖ τὸ θεῖον. 
Μισῶ φειδωλὸν καὶ μάλιστα πλουτοῦντα. (25) 
Μισῶ τὸν ἀγνώμονα καθὼς Ἰούδαν. 
Μισῶ τὸν μάτην συκοφαντοῦντα φίλους. 
I hate a murderer condemning the hot-tempered.
I hate the adulterer when he judges the fornicator.
I hate the leper who drives out the leprous.
I hate the fool supposing to be a philosopher.
I hate a rich man complaining as a poor man.
I hate the poor man boasting as in wealth.
I hate a debtor who sleeps unconcernedly.
I hate a stunted individual who is contemptuous of height.
I hate the tall man if he happens to be enormous.
I hate the liar affecting a solemn air with words.
I hate the drunk drinking and thirsting.
I hate the gluttonous one as he lacks courage.
I hate an old man who plays with youths.
I hate a lazy person and more so the somnolent one.
I hate the shameless individual in candid speech.
I hate the verbose in an unsuitable time.
I hate silence, when it is a time for speaking.
I hate the one who conforms to all ways.
I hate the one who does everything for the sake of vain glory.
I hate the one who does not encourage everyone with words.
I hate the one who speaks before examining.
I hate the one who teaches knowing nothing.
I hate a quarrelsome one; for he does not respect the holy.
I hate the miser and especially one who is wealthy.
I hate the ungrateful one like Judas.
I hate one who rashly slanders friends. 
Ἀνὴρ φαλακρὸς καὶ κωφὸς καὶ μονόχειρ, 
μογγίλαλός τε καὶ κολοβὸς καὶ μέλας, 
λοξὸς τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς ὄμμασιν ἅμα 
ὑβρισθεὶς παρά τινος μοιχοῦ καὶ πόρνου,
μεθυστοῦ, κλέπτου καὶ ψεύστου καὶ φονέως 
περὶ τῶν αὐτῷ συμβεβηκότων ἔφη· 
Ἐγὼ μὲν οὐκ αἴτιος τῶν συμβαμάτων· 
οὐ γὰρ θέλων πέφυκα τοιοῦτος ὅλως·  
σὺ δὲ τῶν σαυτοῦ παραίτιος πταισμάτων· 
ἅπερ γὰρ οὐκ ἔλαβες παρὰ τοῦ πλάστου, 
ταῦτα καὶ ποιεῖς καὶ φέρεις καὶ βαστάζεις. 
Ἀνὴρ ἀληθὴς ἐκφεύγει πάντως ὅρκον. 
Ἀνδρὸς ἀληθοῦς ὁ λόγος ὥσπερ ὅρκος 
ἀνδρὸς δὲ φαύλου καὶ τὸ ψεῦδος μεθ’ ὅρκου. 
Ἀνὴρ στοχαστὴς μάντις ἄριστός ἐστιν· 
τεκμαίρεται κινδύνους ἐκ τῶν πραγμάτων.
Ἀνὴρ φρόνιμος ἐπικρατὴς ἀφρόνων, 
αὐτοκράτωρ δὲ τῶν παθῶν ὁ τοιοῦτος. 
Ἀνὴρ ὑψαύχην μισητὸς τοῖς ὁρῶσιν, 
ἐπέραστος δὲ τοῖς πᾶσι ταπεινόφρων. 
A man bald, dumb, and with only one hand,
short, swarthy, and with a speech impediment,
bowed legged and with crossed eyes
when he was insulted by a certain adulterer and fornicator,
drunk, thief, liar, and murderer
because of his infirmities, said:
“I am not the cause of my misfortunes;
for in no way did I want to be like this,
but you are in part the cause of your faults,
as you did not receive from the creator
these things that you do, endure, and dignify.”
An honest man avoids all oaths.
The word of an honest man is like an oath;
but of an evil man even the lie is with an oath.
A keenly perceptive man is an excellent seer;
he recognizes dangers from circumstances.
A prudent man has mastery over the foolish,
such a man is ruler of the passions.
A stately man is hated by his viewers,
handsome but humble to all.
Φειδωλὸς ἰδὼν τὸν φίλον ἀπεκρύβη 
καὶ τοὺς οἰκέτας τὸ ψεύδεσθαι διδάσκει. 
Φεύγει φειδωλὸς συμπόσια τῶν φίλων. 
Φειδωλὸς ἅπας φίλους πτωχοὺς βαρεῖται. 
A miser seeing his friend hides from sight
and teaches his household to lie.
A miser avoids the entertainment of friends.
A miser depresses all his poor friends.
Γυνὴ μοχθηρὰ καὶ φίλεργος καὶ σώφρων 
τὴν δυστυχίαν νενίκηκε προδήλως· 
γυνὴ δὲ νωθρὰ καὶ μίσεργος καὶ φαύλη 
τὴν κακὴν ὄντως ἐπεσπάσατο μοῖραν. 
Φῦλον γυναικῶν ὑπερισχύει πάντων· 
καὶ μάρτυς Ἔσδρας μετὰ τῆς ἀληθείας. 
Κακὸν ἡ γυνὴ κἂν ὡραία τῷ κάλλει· 
τὸ γὰρ κάλλος κέκτηται παραμυθίαν· 
εἰ δ’ αὖ δυσειδὴς καὶ κακότροπος εἴη, 
διπλοῦν τὸ κακὸν παραμυθίας ἄτερ. 
Μέτριον κακὸν γυνὴ φαιδρὰ τῇ θέᾳ, 
ὅμως παρηγόρημα τὸ κάλλος ἔχει· 
εἰ δ’ αὖ καὶ γυνὴ καὶ δύσμορφος ὑπάρχοι, 
φεῦ τῆς συμφορᾶς, φεῦ κακῆς εἱμαρμένης. 
A woman industrious and prudent, although in hard times,
definitely overcomes her misfortunes;
but a woman lazy, idle, and mean,
actually causes  misfortune.
Esdras is witness that women
together with truth prevail over all.
It is not good for a woman to be beautiful;
for beauty is distracting;
but if she is ugly and ill mannered,
without distraction it is twice as bat.
It is moderately bad for a woman to have a radiant countenance,
yet beauty has its consolation;
but if a woman is ugly,
what misfortune, what bad luck.
Οὐκ ἔστι μωρῷ φάρμακον τὸ καθόλου 
οὐδὲ <καὶ> βοήθεια πλὴν τοῦ θανάτου. 
μωρὸς τιμηθεὶς κατεπαίρεται πάντων, 
ἐπαινεθεὶς δὲ θρασύνεται <καὶ> πλέον. 
ὡς γὰρ ἄπορον κάμψαι κίονα μέγαν, 
οὕτως οὐδ’ ἄνθρωπον μωρὸν μεταποιεῖς. 
Αἱρετώτερον φρονίμοις συνδιάγειν 
ἤπερ πλουσίοις μωροῖς καὶ ἀπαιδεύτοις. 
Γνῶσις ἐν μωρῷ πάλιν ἄλλη μωρία· 
γνῶσις ἐν μωρῷ κώδων ἐν ῥινὶ χοίρου. 
Δεινὸν τὸν μωρὸν γνώσεώς τι μετέχειν· 
ἢν <δὲ> καὶ δόξης, δεινότατον εἰς ἅπαν· 
ἢν δὲ καὶ νέος ὁ μωρὸς καὶ δυνάστης, 
παπαῖ καὶ ἰώ, φεῦ καὶ οὐαὶ καὶ πόποι. 
Οἴμοι, κύριε, μωροῦ σοφιζομένου· 
ποῦ τις τράποιτο; ποῦ βλέψοι; πῶς ὑποίσοι; 
Μωρὸς πάντως πέφυκε περισσοπράκτωρ· 
μωρὸς βαλὼν πέδιλα πανταχοῦ τρέχει. 
Κρεῖσσόν σοι, μωρέ, πάμπαν μὴ γεννηθῆναι 
ἢ γεννηθέντα τῇ γῇ μὴ βηματίσαι. 
ἀλλὰ συντόμως Ἅιδῃ παραπεμφθῆναι.
Μωροῖς φρόνιμος συνδιάγειν οὐ σθένει· 
ἀτονήσει γὰρ τῇ τούτων ἀντιθέσει, 
ἢ πῶς τὴν τούτων θρασύτητα νικήσοι; 
Αἱρετώτερον φρονίμοις συμπτωχεύειν 
ἤπερ συμπλουτεῖν μωροῖς καὶ ἀπαιδεύτοις. 
καὶ μοὶ δοίη γε Χριστὸς συγκακουχεῖσθαι  
φρονίμοις ἀνδράσι τε καὶ σοφωτάτοις 
ἤπερ συνευφραίνεσθαι μωροῖς ἀλόγοις. 
There is absolutely no cure for stupidity
nor help except for death.
A stupid person when honored is arrogant towards everyone,
and when praised becomes even more over-confident.
Just as it is impossible to bend a great pillar,
so it is to change a stupid person.
Knowledge in a stupid person is further stupidity;
knowledge in a stupid person is a bell on a pig’s nose.
It is terrible for a stupid person to possess some knowledge;
and if he has an opinion, it’s even worse;
and if a stupid man is young an in a position of power,
alas and woe and what a disaster.
Woe, oh lord, if a stupid person attempts to be clever;
where does one flee, where does one turn, how does endure?
A stupid person is always inclined to overdo:
Putting on pair of shoes he runs everywhere.
It is better if a stupid person is never born
but if born, may he not walk on the earth
but soon afterwards be sent be sent to Hades.