Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

3.4 Analýza vybavenosti a rozvoje autokempu

Růst významu cestovního ruchu a jeho hodnocení

Problematice cestovního ruchu je v posledních letech věnována čím dál větší pozornost. Cestovního ruchu se ve světě účastní obrovské počty osob. Motivy jejich účasti na cestovním ruchu jsou přitom velmi rozmanité. Cestovní ruch je zároveň jedním z nejvíce se rozvíjejících hospodářských odvětví a je v něm zaměstnáno vysoké procento světové populace. Tento hospodářský význam však může mít konstantní, nebo dokonce rostoucí tendenci pouze v případě, když služby poskytované účastníkům cestovního ruchu v cílových destinacích jsou kvalitní a procházejí procesem obnovy. Nelze v tomto ohledu spoléhat jen na základní předpoklad jeho existence v určitém místě s přírodně, kulturně či jinak atraktivním prostředím (viz obr. 3.4.2).

Předpoklady cestovního ruchu
Obr. 3.4.1: Předpoklady cestovního ruchu Pramen: Zelenka, Pásková 2002

Na rozhodování osob k účasti na cestovním ruchu v daném místě se významně podílí také jeho vybavenost a nabídka poskytovaných služeb. Tyto podmínky spolu s předpoklady utvářejí celkovou mozaiku oblasti turisticky atraktivní a vhodné pro rozvoj cestovního ruchu (upraveno podle Musil 2015). Pokud podmínky služeb nejsou vyhovující, může v určitém případě dojít k poklesu atraktivity lokality pro turisty nebo dokonce k jejímu celkovému úpadku. V opačném případě dochází k adaptaci destinace na poptávku turistů nebo dokonce k jejímu omlazení, pokud destinace nabízí kvalitní služby a snové atraktivity.

Životní cyklus destinace
Obr. 3.4.2: Životní cyklus destinace Pramen: Plog 1973 (zjednodušeno)

Lokalitou, která patří mezi oblasti s dobrými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, je např. CHKO Moravský kras. I tato turisticky lákavá lokalita, kterou Moravský kras bezesporu je, se však neobejde bez potřebné infrastruktury, která turistům umožňuje dosáhnout odpovídajících služeb – ubytovací, stravovací, sportovně-rekreační, kulturní a jiné.

Následující aktivita se věnuje hodnocení kvality ubytovacího zařízení ATC Olšovec v obci Jedovnice, možným střetům různých skupin ubytovaných a také návrhu revitalizace a rozvoje kempu.

Jednou ze základních metod analýzy strategického rozvoje je SWOT analýza.

Tuto metodu navrhl a poprvé použil Albert Humphrey, který v 60. – 70. letech 20. století vedl na Stanfordské univerzitě projekt, v němž měl za úkol analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování velkých společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn.

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, strategií a strategických cílů (podniku, obce, lokality). Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí), viz obrázek 3.4.3 (Wikipedia, 2017).

Grafické znázornění komponent SWOT analýzy
Obr. 3.4.2: Grafické znázornění komponent SWOT analýzy Pramen: SWOT_en.svg: Xhiennederivative work: ToOb (talk) – SWOT_en.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7160770

Scénář hodiny

Scénář

Pracovní list

Pracovní list
Analýza vybavenosti a rozvoje ATC Olšovec, Jedovnice
Titulní obrázek listu
Pracovní list
Jména:

Úkol 1

Na papíru formátu A3 dotvořte detailní mapu ATC Olšovec. (Pozn. mapový podklad předá učitel.) Dodržujte veškerá pravidla tvorby mapy!

Při tvorbě mapy se zaměřte na:

 • Stanovení funkčního využití ploch – pro ubytování a táboření, sport, oddych, stravování (individuální × veřejné), služby, hygienická zařízení, případně další funkce.
 • Vyznačení významných bodových či liniových objektů (např. informační tabule, cesty…)
 • Rozlišení různých druhů ubytování (z hlediska kvality), pokuste se rovněž zachytit kvalitu dalších služeb.
 • Znázornění hlavních míst pro realizaci aktivit a tras pohybu různých zájmových skupin v kempu rozdělených podle
  1. sociální povahy skupiny na:
   • rodiny s dětmi,
   • seniory,
   • ostatní skupiny návštěvníků;
  2. druhu ubytování skupiny na:
   • osoby, které zde stanují,
   • osoby, které bydlí v karavanech,
   • osoby, které jsou ubytované v různých kategoriích budov.
 • Znázornění míst možných konfliktů aktivit a využití prostoru různých skupin ubytovaných.

Úkol 2

Na základě vlastního pozorování zhodnoťte vybavenost kempu a možnosti vyžití pro výše uvedené skupiny zájmových skupin pomocí SWOT analýzy.

SWOT analýza

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses)
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Úkol 3

Vašim úkolem je nyní stanovit cíl(e), jak by měl kemp vypadat v ideálním případě. Navrhněte na základě předchozích činností konkrétní opatření vedoucí k revitalizaci celého prostoru ATC Olšovec. Rozhodněte, jaké jsou priority revitalizace? (tzn., rozmyslete si, co by se mělo dělat nejdříve a co později). Nedostatky a návrhy na zlepšení budete prezentovat radě města. Připravte si kvalitní argumenty a mapové podklady pro prezentaci.

Pracovní list

Pracovní list

Slovníček pojmů

cs en
Revitalizace Revitalization
Služby pro cestovní ruch Tourism services
Ubytování Accommodation
Recepce Reception
Jídelna (společná) Dinning hall / canteen
Umývárny Washroom / shower room
Hromadné ubytovací zařízení Collective accommodation facility
Stan Tent
Bungalov Bungalow
Chatka Cabin
Pokoj Room
Destinace cestovního ruchu Destination of tourism
Kvalita ubytovacího zařízení Quality of accommodation
Ceník Price list