Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

O autorech této webová stránky


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

 

 

RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., nar. 1956 v Brně

1975-1980-odborná geologie: PřF UJEP Brno 
1980-rigorózní řízení, doktorát přírodních věd (RNDr.): PřF UJEP Brno 
1984-1989-vědecká příprava – mineralogie a petrologie: PřF UJEP Brno 
1990- kandidát geologických věd v oboru mineralogie a petrologie (CSc.): PřF UJEP Brno
Pedagogická činnost:
Přednášky základního kurzu mineralogie a petrologie pro posluchače učitelského studia
Přednášky základního a pokročilého kurzu sedimentární petrologie
Vedení praktických terénních cvičení z mineralogie a petrologie pro posluchače odborného i učitelského studia
Vedení diplomantů (mineralogie, petrologie) a konzultační činnost v rámci doktorského studijního programu
Vědeckovýzkumná činnost: petrologie sedimentárních hornin moravskoslezského paleozoika, paleogénu a kvartéru, mineralogie a petrologie krasu, geoenvironmentální studium krasových oblastí

RNDr. Václav Vávra, Ph.D., nar. 1971 v Hradci Králové

Magisterské studium geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1994, v roce 1998 ukončil postgraduální studium tamtéž, zaměřené na mineralogickou krystalografii.

Od roku 1993 pracuje na Ústavu geologických věd (dříve Katedra mineralogie, petrografie a geochemie) jako vědecký pracovník se zaměřením na elektronovou mikroskopii a RTG difrakční analýzu. Od roku 1998 je odborným asistentem a od roku 2006 lektorem tamtéž. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na mineralogii, krystalografii a metody RTG práškové difrakce. Ve vědecké činnosti je zaměřen na různé problémy mineralogie a aplikované mineralogie, pracuje především v oblasti východního okraje Českého masivu.

 

Doc.RNDr.Jiří Zimák, CSc., nar. 1956 v Olomouci

V roce 1980 ukončil studium geologie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. V letech 1980-1983 působil jako kurátor sbírek mineralogicko-petrografického oddělení v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci. Na PřF UP pracuje od roku 1983 (v letech 1983-1996 jako odborný asistent, od r. 1996 jako docent na katedře geologie).

Na základě rigorózní práce z mineralogie obdržel v r. 1980 na Masarykově univerzitě (tehdy UJEP) v Brně doktorát z mineralogie, petrografie a geochemie. V roce 1991 obhájil kandidátskou disertační práci z mineralogie a v roce 1992 mu byl MU Brno udělen titul CSc. V roce 1996 byl na MU v Brně jmenován docentem pro obory mineralogie a petrografie. Těžištěm jeho pedagogické činnosti jsou přednášky z mineralogie, petrografie, geochemie a ložiskové geologie. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na mineralogii a petrografii severovýchodní části Českého masivu, a to zejména na problematiku hydrotermálních mineralizací, vulkanosedimentárních sulfidických ložisek a železnorudných ložisek typu Lahn-Dill a BIF.