Bezpečnost – základní legislativní pojmy a zkratky

Odborně způsobilá osoba

Odborně způsobilá osoba je fyzická osoba

  1. s vysokoškolským vzděláním ve vymezeném okruhu oborů (mj. chemie, toxikologie, učitelství se zaměřením na chemii, všeobecné, zubní a veterinární lékařství, farmacie),
  2. osoba, která úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.
Odpovědná osoba
Odpovědná osoba je osoba starší 18 let určená zpravidla ředitelem školy k zajištění bezpečného provozu školní laboratoře v souladu s platným provozním řádem laboratoře.

Provádění pokusů na základních školách

Zkratkou se myslí zacházení s danou chemikálií nebo provedení daného pokusu žákem mladším 15 let.
Legislativně neošetřeno
Pokud je u chemikálie nebo v popisu pokusu symbol 0, znamená to, že tato látka není zakázaná ani dovolená (není legislativně ošetřena). Její použití je na zvážení učitele.

Provádění pokusů na středních školách s výjimkou středních odborných škol

SŠ teoretická výuka
Zkratkou SŠ teor. výuka je myšleno zacházení s danou chemikálií nebo provedení daného pokusu žákem na všech typech středních škol s výjimkou středních odborných škol (např. na gymnáziích včetně laboratorních cvičení).
Přímý soustavný dohled
Přímým soustavným dohledem se rozumí odpovědná osoba, která je přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Může být realizován např. tak, že učitel prochází laboratoří, kde pracuje větší skupina žáků a průběžně sleduje jejich práci.
Přímý soustavný dozor
Přímým soustavným dozorem se rozumí odborně způsobilá osoba, která přímo a nepřetržitě sleduje práci jednoho nebo dvou žáků a nevzdaluje se od nich. (Probíhá v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi).

Provádění pokusů na středních odborných školách

SŠ praktická výuka výuka
Zkratkou SŠ prakt. výuka se myslí zacházení s danou chemikálií nebo provedení daného pokusu žákem na střední odborné škole.
Dozor
Dozorem se rozumí odborně způsobilá osoba, která je přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Může být realizován např. tak, že učitel prochází laboratoří, kde pracuje větší skupina žáků a průběžně sleduje jejich práci.
Přímý dohled
Přímým dohledem se rozumí odborně způsobilá osoba, která přímo a nepřetržitě sleduje práci jednoho nebo dvou žáků a nevzdaluje se od nich. (Probíhá v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi).

Rozšiřující materiály

HOLZHAUSER, Petr, Radek MATUŠKA a Petra MÉNOVÁ. Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků. Czech Chemical Society Symposium Series [online]. 2019, 17(3), 87-122 [cit. 2021-6-9]. ISSN 2336-7210. Dostupné z: http://www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/viewIssue/22/34#

Poučení

Uvedené informace k bezpečnosti a provádění pokusů v celé databázi mají pouze informativní charakter (tj. nemají charakter právního předpisu, nejsou proto právně závazné) a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené použitím těchto informací. Informace jsou aktuální k 5. 6. 2021 a jejich přesné znění lze nalézt v následujících legislativních dokumentech:

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  • Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • Norma ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Další informace lze také nalézt v článcích: