logo Lékařská fakulta I. interní kardioangiologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110115 IHOK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
zástupce přednosty klinikyprof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci