Učitelství pro mateřské školy

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ - Jan Amos Komenský

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je příprava učitelů mateřské školy v souladu s požadavky současného kurikula pro předškolní vzdělávání. Je orientováno na utváření a rozvíjení oborově didaktických, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivujících kompetencí pro výkon profese.

Těžištěm osobnostně-rozvojového modelu přípravy je pedagogicko-psychologická složka, tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických disciplín relevantních pro učitelství, např. Úvod do pedagogiky a psychologie, Předškolní pedagogika, Pedagogická psychologie, Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání, Pedagogicko-psychologická diagnostika aj.

Oborová a oborově-didaktická složka je koncipována tak, aby korespondovala s komplexním charakterem práce učitele MŠ. Na pedagogicko-psychologickou složku navazují oborové předměty s didaktikou (český jazyk a literatura, poznávání přírody a společnosti, rozvoj předmatematických představ). Důležitou součástí jsou výchovné předměty s didaktikou (výchova dramatická, výtvarná, hudební, tělesná a ke zdraví) a předměty reflektující aktuální témata současnosti (environmentální a globální výchova). Oborově-didaktická složka směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují absolventovi uvažovat o obsahu z hlediska předškolního vzdělávání. Její předměty průběžně rozšiřují a modifikují spektra výukových strategií a zohledňují nové trendy ve vzdělávání. Nově jsou koncipovány tak, že propojují praktické a teoretické znalosti studentů prostřednictvím reflexe jejich zkušeností z praxe.

Sylaby všech předmětů jsou strukturovány tak, aby podpořily teoretické poznatky a aplikační dovednosti studentů.

Reflektované pedagogické praxe jsou nastaveny tak, aby systematicky směřovaly k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe, a připravily ho na plnohodnotné zvládnutí role učitele s perspektivou dalšího vzdělávání.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu je získání 180 kreditů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat osvojené teoretické znalosti, potřebné pro vzdělávání dětí předškolního věku v praxi;
  • kultivovaně se vyjadřovat, argumentovat a účinně komunikovat v interakcích se všemi účastníky vzdělávacího procesu, tj. s dětmi, rodiči, kolegy a dalšími odborníky a partnery školy; adekvátně uplatňovat i nonverbální formy komunikace;
  • naplánovat vzdělávací nabídku v souvislosti s cíli stanovenými v kurikulárních dokumentech (RVP PV);
  • využívat vhodné strategie, které rozvíjejí klíčové kompetence v souladu s potřebami a možnostmi dětí;
  • vytvářet podnětné a bezpečné psychosociální prostředí pro rozvoj dítěte;
  • uplatnit diagnostické a reflektivní dovednosti při hodnocení pokroků dětí a jejich rozvoje, efektů vzdělávací nabídky a k reflexi a sebereflexi.
(?)

Bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy poskytuje absolventům vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese učitelů mateřské školy.

(?)
  • Učitel mateřské školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 161 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 6 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 13 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je pedagogická praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 360 hodin praxe a 50 hodin supervizních setkání (individuálních i skupinových). Všechny praxe v prvních pěti semestrech probíhají ve fakultních mateřských školách.

Uznání praxe je prováděno na základě výsledků jejich reflexe, které studenti prezentují na supervizních setkáních. Jsou obsaženy ve studentském portfoliu, příp. deníku praxe. Každá praxe je hodnocena fakultním cvičným učitelem. Toto posouzení je společně s reflexí podmínkou udělení zápočtu.

Vstupní pedagogická praxe (1 týden, 2 kredity) je zařazena v 1. semestru studia.

Cílem praxe je poskytnout studentům počáteční empirickou orientaci v současné mateřské škole. Poznatky a zkušenosti z pozorování prostředí, učitele a dětí na vybraných fakultních mateřských školách v Brně jsou reflektovány na semináři s pedagogy a psychology z řad učitelů fakulty.

Průběžná pedagogická praxe (2 hod. týdně, 2 kredity) ve 2. semestru je doplněna reflektivními semináři za účasti pedagoga a psychologa z řad vysokoškolských učitelů.

Cílem praxe je seznámit studenty se specifiky pedagogické komunikace a rozvíjet jejich dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace.

Asistentská pedagogická praxe (2 hodiny týdně, 2 kredity) probíhá ve 3. semestru.

Cílem praxe je umožnit studentům kontakt s edukační realitou a vyzkoušet si práci s jednotlivým dítětem či skupinou v roli asistenta pedagoga.

Reflektované praxe integrované s didaktikami předmětů Rozvoj předčíselných představ (2. sem., 1 kredit), Jazyková výchova (3. sem., 1 kredit), Literární výchova (3. sem., 1 kredit), Výtvarné projekty s reflektovanou praxí (6. sem., 1 kredit), Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (5. sem., 1 kredit), hudební výchova (5. sem., 1 kredit).

Cílem praxe je kombinace obecné didaktické teorie s aplikací na specifické podmínky práce v mateřské škole. Cvičení jsou zaměřena na reflexi praxe formou analýzy konkrétních činností.

Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání (1 týden, 2 kreditů) ve 4. semestru.

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy v současném školském systému ČR a dovést je k pochopení podstaty pedagogického projektování a evaluace v souladu s cíli RVP PV.

Souvislá pedagogická praxe (3 týdny, 3 kredity) probíhá na začátku 5. semestru.

Cílem praxe je sledovat a hodnotit důslednou integraci teoretické a praktické složky přípravy učitelů a zvládnutí individualizovaného předškolního vzdělávání. Studenti hospitují první týden u cvičného učitele a pak realizují připravený projekt. Činnosti studenta jsou každý den reflektovány a na konci praxe vyhodnoceny jak studentem, tak cvičnou učitelkou ve společném formuláři.

Pedagogická praxe klinická (5 týdnů, 5 kreditů) probíhá v 6. semestru v místě bydliště studentů. Reflektivní seminář na fakultě umožňuje sdílené reflexe edukační reality v běžném prostředí mateřských škol.

Cílem praxe je ověřit studentovu schopnost reflexe přístupů mateřských škol ke vzdělávání dětí a sebereflexe svého pedagogického působení. V prvním týdnu studenti pozorují třídu, seznamují se s prostředím školy, s jejím vybavením apod. Další dva týdny realizují připravený projekt.

(?)

Státní závěrečná bakalářská zkouška (dále jen SZZ) je pouze ústní a sestává z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a pedagogiky a psychologie. Při odpovědi na otázky není kladen hlavní důraz na pamětné memorování, ale na aplikaci studentových znalostí do školské praxe s oporou o studentovo portfolio.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu daného oboru.

(?)
195
Aktivní studenti
343

Specifikace oboru

Obor: Učitelství pro mateřské školy
Zkratka: MS
Kód: 7531R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2022
Program: B7531 B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Další informace

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro mateřské školy předpokládá souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti) a aktivní čtenářství. Uchazeč by měl mít základní znalosti o číselných oborech, zejména o přirozených číslech a znalosti základních geometrických pojmů.

Vzhledem k tomu, že v přijímacím řízení nejsou zařazeny talentové zkoušky, počítá se s určitými dispozicemi v oblastech hudební, tělesné a výtvarné výchovy. V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči, stupnice dur a moll, stavby základních intervalů, durových a mollových kvintakordů; o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, kultivovaně a intonačně čistě přednést jednoduché písně, zřetelně vyslovovat bez artikulačních vad. Pro hru na klavír se od uchazeče požaduje zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky (např. Köhler, Beyer, Fibich – Malát, Sarauer, Bartók, Janžurová – Borová, Emonts apod.). Doporučená minimální úroveň: 4 ročník ZUŠ. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro MŠ na Katedře hudební výchovy PdF MU nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír! Pokud uchazeč o studium hraje na jiný hudební nástroj (včetně absolventů I. popř. II. stupně ZUŠ), je nutné, aby do zahájení studia zvládl hru na klavír alespoň v rozsahu výše uvedených minimálních požadavků. Dovedností ve hře na jiný hudební nástroj může být využito např. v předmětu didaktika hudební výchovy a v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy je zaměřeno na zvládnutí techniky a metodiky jednoduchých pohybových aktivit a osvojení si příslušné teorie a didaktiky z oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Není podmíněno sportovními limity. Studium může absolvovat pouze student, který není osvobozen z tělesné výchovy.

V oblasti výtvarné výchovy je očekáván zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti. Ve výuce je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Nedílnou součástí přípravy učitelů MŠ je studium jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ). Ke studiu jazyka nekonají žádné jazykové zkoušky. Je potřeba mít vstupní jazykovou úroveň alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

http://www.ped.muni.cz/

http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 07:02, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému