Správní geologie

Geologie pro společnost

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor zaměřený hlavně na využití znalostí geologie ve státní správě a samosprávě. Oproti badatelsky zaměřenému oboru Geologie je v tomto oboru kladen důraz na vztahy ke státní správě a na legislativu v geologii. Kombinovaná forma je vhodná zejména pro pracovníky odborů životního prostředí, orgánů ochrany přírody apod., kteří si chtějí doplnit VŠ vzdělání.

Bakalářský studijní program Geologie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geologických disciplínách. Jeho cílem je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace prostřednictvím některého z oborů navazujícího magisterského programu Geologie. Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a odborné praxe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • výsledky terénních i laboratorních prací vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.
(?)

Odbory ochrany životního prostředí, orgány ochrany přírody, správy chráněných území, firmy, zabývající se přípravou podkladů tykajících se životního prostředí.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné, tři povinně volitelné a určitý počet oborových volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty oboru činil nejméně 162. Zbývajících 18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia jsou praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení zpravidla písemným testem a 2) z obhajoby závěrečné práce. Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

Bakalářské práce mohou být odevzdány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Po absolvování bakalářského studia oboru Geologie lze pokračovat v oborech programu Geologie.

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Správní geologie
Zkratka: SPRG
Kód: 1201R017
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie