Finance

Peníze na prvním místě.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví, firemních financích a finančním účetnictví. Obor je orientován tak, aby studenti získali znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví, finančních trhů a mezinárodních financí. Důraz je kladen na zvládnutí finančních a peněžních problémů. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, finanční účetnictví firem a pojistného trhu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém.
  • Vysvětlit základy finanční matematiky a princip úročení, využít principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti na konkrétní problémové oblasti.
(?)

Absolventi najdou uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucích. Mohou pracovat i ve vyšších řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucí, jako analytici finančních a kapitálových trhů apod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Finance je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf.

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Finance a účetnictví, v oboru Finance.

(?)
0
Aktivní studenti
689

Specifikace oboru

Obor: Finance
Zkratka: FIN
Kód: 6202R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6217 B-FU Finance a účetnictví