Trestní právo

Není trestu bez viny.

Rozbalit vše

Doktorský studijní obor trestní právo navazuje na předměty magisterského studijního programu: trestní právo hmotné a procesní, kriminologie a kriminalistika. Zaměřen je na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu uvedených disciplín. Specializovanými oborovými předměty jsou: trestní právo hmotné (obecná a zvláštní část), trestní právo procesní (obecná a zvláštní část), kriminální vědy (zahrnující kriminologii a kriminalistiku, jejich obecnou a zvláštní část). V návaznosti na trestní právo hmotné a procesní nezůstávají stranou též vybrané aspekty ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropskoprávní. V průběhu studia je kladen důraz na teoretické stránky uvedených předmětů v kombinaci s jejich dopady v základních oblastech trestněprávní praxe. Cílem a součástí studia je i osvojení si základů vědecké práce a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení praktických problémů. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Pochopit metodologii vědecké práce v oblasti práva a právních věd.
  • Hlouběji porozumět teoretickému základu oboru trestního práva.
  • Promítnout získaný teoretický základ do řešení praktických problémů.
  • Realizovat samostatnou tvůrčí a vědeckou činnost.
  • Prezentovat výsledky své vědecké činnosti na národních i mezinárodních fórech.
(?)

Absolvent studijního oboru bude připraven k odborné vědecké práci v oblasti výzkumu, legislativy, soudnictví i v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán doktoranda oboru je dán platnou akreditací. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně zvoleného cizího jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou a vědeckou práci) a požadavky školitele. Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty a dále povinně volitelné předměty v rozsahu minimálně 16 kreditů. Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.).

(?)

Bez návaznosti.

(?)
1
Aktivní studenti
19

Specifikace oboru

Obor: Trestní právo
Zkratka: TRPR
Kód: 6801V028
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.