Dějiny starověku

Poznej cesty, křižovatky, vrcholy a pády čtyř tisíc let lidských dějin a jejich poznání obohať.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Hlavními cíli doktorského studijního programu Dějiny starověku je vychovávat vědecké pracovníky v oboru, vytvořit tým společně se zabývající metodologií oboru a spolupracující na řešení aktuálních témat z dějin starověku, podporovat publikační činnost studentů doktorského studia, zajišťovat pravidelná setkávání se zahraničními odborníky formou přednáškových cyklů, diskusí nebo konzultací a vytvářet dobré podmínky k doplňování vzdělání doktorandů v zahraničí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně publikovat odborné stati a monografie.
  • Konzultovat bakalářské a diplomové práce.
  • Přednášet vybraná témata ve vysokoškolské výuce.
  • Přispívat k řešení důležitých problémů oboru na vědecké úrovni.
  • Uspět v mezinárodním vědeckém prostředí.
(?)

Ve vědeckých ústavech.

Na vysokých školách.

Na středních školách.

Ve státní a veřejné správě.

V muzeích, galeriích, v oblasti památkové péče.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba prezenčního doktorského studia činí osm semestrů.

Kreditový model a systém plnění předmětů jsou stejné jako u jiných oborů doktorského studia na Filozofické fakultě.

Povinné předměty oboru Dějiny starověku tvoří metodologické semináře a workshopy, doktorská čtení z kapitol připravovaných dizertací, účast na vybraných speciálních přednáškách, publikace v recenzovaných časopisech, účast na domácích i mezinárodních konferencích. Celkem je nutné získat 240 kreditů, z toho 26 kreditů za povinně volitelné předměty.

Zaměření současného doktorského studia: římské a pozdně antické dějiny, řecké dějiny, obecná starověká kulturní a metodologická problematika.

(?)

Současně s disertační prací odevzdává student autoreferát, který v ideálním případě předtím úspěšně veřejně prezentoval. Autoreferát je vypracovaný písemně ve shodě s obecně platnými pravidly pro doktorské studijní programy fakulty.

Doktorská státní zkouška se skládá z obhajoby dizertační práce a z odpovědí studenta na otázky zadávané z širších okruhů, s nimiž je student před zkouškou seznámen.

(?)

Do doktorského studia oboru Dějiny starověku jsou přijímáni také uchazeči z jiných oborů, zejména z oboru Historie, Latinský jazyk a literatura, Klasický řecký jazyk a literatura, Klasická archeologie, Mediteránní studia, ale i z jiných, pokud by téma jejich dizertace přineslo obohacení oboru, např. o přírodovědné, environmentální aspekty apod.

Mezioborová spolupráce je preferována stejně tak jako spolupráce mezifakultní (např. s fakultami právnickými).

Vice versa mohou absolventi doktorského studia Dějin starověku pokračovat v postgraduálním studiu na oborech a fakultách, které mohou obohatit svými vědomostmi (např. právní romanistika, religionistika, politologie atd.)

(?)
14
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Dějiny starověku
Zkratka: DEST
Kód: 7105V016
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7107 D-HI4 Historické vědy (čtyřleté)

Další informace

Studium starověkých dějin patří k základům vědomostního vybavení kultivovaného člověka.