Chemie životního prostředí

Learn, discover, prove and apply

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků. Absolvent oboru Chemie životního prostředí získá znalosti chemických disciplín, společných všem chemických oborům a vytvářejících teoretický i praktický základ pro další studium. Tyto obecně chemické vědomosti jsou dále prohloubeny v oblastech zaměřených na chemii životního prostředí, analytické metody využívané při stanovení chemických látek v prostředí a studium procesů v prostředí a účinků chemických látek na živé organismy. Absolvent studuje předměty, jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí spojené se studiem zdrojů, výskytu, chování a osudu chemických látek v jednotlivých složkách prostředí a studium vztahů mezi chemickými látkami v prostředí a jejich biologickými účinky. Značnou pozornost věnuje problematice odběrů, zpracování, analýzy a vyhodnocení získaných dat jako základu analytické chemie životního prostředí a také kvalitě získávaných laboratorních chemických dat a především komplexní interpretaci výsledků laboratorních i terénních experimentů. Má zkušenosti s moderními separačními a frakcionačními postupy a analytickými metodami umožňujícími stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích. Nedílnou součástí studia jsou předměty zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, analýzu rizik, environmentální technologie, informatiku a modelování environmentálních procesů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • samostatně a tvořivě formulovat a řešit problémy;
 • využít znalosti ze základních chemických disciplin pro porozumění výskytu, osudu a účinkům chemikálií v prostředí;
 • rozumět environmentálním aspektům lidské činnosti a hodnotit environmentální vlivy technologií;
 • identifikovat, analyzovat a navrhovat řešení pro široké spektrum environmentálních problémů;
 • bezpečně a nezávisle pracovat s chemikáliemi v laboratoři včetně obsluhy řady přístrojů;
 • využívat metody environmentálního vzorkování a analýzy pro řešení konkrétních problémů;
 • navrhovat a realizovat chemické experimenty pro poznání environmentálních procesů, osudu chemických látek a jejich účinků;
 • analyzovat získaná data, interpretovat a diskutovat výsledky monitorovacích studií a laboratorních experimentů;
 • kombinovat vlastní informace s údaji z databází, hodnotit získané informace a připravovat odborné články a zprávy;
 • předpovídat a modelovat distribuce chemikálií v prostředí, jejich účinky a rizika;
 • prezentovat výsledky vlastní práce, diskutovat a komunikovat environmentální problémy (včetně anglického jazyka).
(?)

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně jak přímo ve státních a soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředím, tak v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, aj. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Absolventi jsou schopni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni: zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních.

(?)

Standardní doba studia je 2 roky. Povinné předměty a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu a zahrnují také Oborový seminář a Diplomovou práci. Volitelné předměty může student vybírat z nabídky PřF i dalších fakult MU (minimum 112 kreditů za předměty přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd a z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd).

Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:

> Každý akademický rok je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami.

> Musí do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním programu povinné.

> Získat 8 kreditů za oborový seminář.

> Získat za celé studium nejméně 120 kreditů.

> Zpracovat diplomovou práci na zadané téma.

> Úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina.

(?)

Kromě cvičení, která jsou součástí kurzů, je v rámci studia automaticky integrována praktická odborná činnost, tj. práce na vlastním magisterském projektu. V rámci studia se studenti zúčastňují exkurzí do chemických podniků a jsou motivováni pro další stáže a praxe. Vybrané kurzy přednáší přední odborníci z environmentální praxe a podniků.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří předmětů, které jsou koncipovány na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v profilových předmětech studijního oboru Chemie životního prostředí: (1) Chemie životního prostředí, (2) Analytická chemie životního prostředí, (3) Toxikologie a analýza rizik. Součástí státní závěrečné zkoušky je též obhajoba diplomové práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba diplomové práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

(?)

Studijní obor Chemie životního prostředí jako součást magisterského studijního programu Chemie navazuje na bakalářský studijní program Chemie, v kterém studenti ve třetím ročníku studia mohou výběrem volitelných předmětů z oblasti chemie životního prostředí modifikovat své studium. Obor je efektivně výukově a tématy diplomových prací propojen s obory Ekotoxikologie a Matematická biologie studijního programu Biologie.

Absolventi chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání v doktorských programech oborů chemických nebo jiných příbuzných přírodních nebo technických věd na univerzitách nebo ústavech Akademie věd nebo jim mohou rovněž umožnit studovat na zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
15

Specifikace oboru

Obor: Chemie životního prostředí
Zkratka: CHZP
Kód: 2805T003
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Kontaktní osoba: prof. Jana Klánová (klanova(zavináč/atsign)recetox(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz)

http://www.recetox.muni.cz