Veřejná správa

Perspektivy a možnosti v moderní veřejné správě.

Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru Veřejná správa je poskytnout specializované profesní vzdělání pro pracovníky (a event. volené funkcionáře) všech oblastí a úrovní veřejné správy, kde jsou při výkonu veřejné správy potřebné právní znalosti a dovednosti. Studium v oboru veřejná správa je vhodné zejména pro absolventy bakalářských studijních programů v oblasti obecné veřejné správy, jakož i zaměřených na různé oblasti nebo specializace související s výkonem veřejné správy. Ve studijním programu jde jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské veřejné správě a její právní úpravě, o hodnotách, principech a trendech moderní veřejné správy, tak o poskytnutí hlubokých znalostí z oborů představujících právní základ výkonu veřejné správy – tj. zejména správního práva a finančního práva, a to v jejich hmotněprávních i procesně-právních částech, zasazených v důkladném znalostním rámci teorie práva, ústavního práva, evropského práva, občanského práva procesního. Uvedené poznatky jsou doplňovány poznatky z předmětů specializovaných přímo pro výkon veřejné správy – právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, finanční správa a správní věda. Poskytnuty budou potřebné znalosti také z dalších základních právních disciplín v rozsahu potřebném pro výkon veřejné správy – obchodní právo a trestní právo. Vzdělání je doplňováno dalšími potřebnými znalostmi pro působení ve veřejné správě s právní specializací, jakými jsou management veřejné správy a informační technologie. Nedílnou součástí je i vzdělávání v jazykových kompetencích.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobré orientace v organizační a funkcionální rovině veřejné správy, a to české i evropské;
  • dobré orientace v základech právní úpravy organizace a činnosti veřejné správy;
  • vyhledávat relevantní judikaturu vztahující se k otázkám řešeným při výkonu veřejné správy;
  • realizovat, resp. řídit aplikační (rozhodovací, kontrolní, dozorové, sankční) procesy v podmínkách a prostředí veřejné správy (státní správy a samosprávy);
  • podílet se na legislativní (normotvorné) činnosti spojené s výkonem veřejné správy;
  • vnímat a uplatňovat evropské a mezinárodní aspekty, souvislosti a aktuální trendy současné veřejné správy.
(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Veřejná správa může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy, a to na všech úrovních státní správy, v celé oblasti územní samosprávy, dále v organizacích založených a zřízených uvedenými subjekty působícími ve veřejném sektoru, dále v orgánech profesní (zájmové) či vysokoškolské samosprávy. Uplatnění může nalézt také v evropských institucích. Pro absolventy se předpokládá uplatnění v pozici úředníka, vedoucího úředníka a také v pozicích řídících a manažerských.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

1. Student je povinen získat pro udělení titulu Mgr. 120 kreditů v souladu s vymezeným studijním plánem.

2. Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán v části povinných předmětů, jejichž podíl činí 95 kreditů. Jde o předměty odborně profilující obor.

3. Student je povinen si zaregistrovat nejméně šest povinně volitelných předmětů do výše 24 kreditů, a to z oborové nabídky, jež si může vybrat dle své současné či předpokládané profesní specializace v rámci veřejné správy. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.

4. Z předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty MU nebo jiných fakult MU si může student dále volit předměty tak, jak toto vymezuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v platném znění.

5. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístupy ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou uvedeny na internetových stránkách fakulty.

(?)

Není požadována. Značná část studentů však, jako absolventi bakalářských programů obsahově spojených s veřejnou správou, již profesně působí ve veřejné správě.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu diplomové práce a ústní zkoušku složenou ze čtyř předmětů. Účelem zkoušky je ověřit, že student (absolvent) je schopen vést diskusi na odborné úrovni nezbytné pro řádný výkon veřejné správy. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů, ale prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých oborů a souvislostech mezi nimi.

Ústní zkouška se skládá ze tří povinných předmětů (Veřejná správa a správní právo, Veřejné finance a finanční právo, Ústavní základy veřejné moci a její organizace) a jednoho předmětu povinně volitelného. Student je jako povinně volitelný předmět povinen zvolit si jeden předmět z těchto: Soukromé právo a civilní proces, Správa sociálního zabezpečení, Správa životního prostředí, Trestní právo hmotné a procesní, Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu, Obchodní právo a veřejná správa.

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba magisterské diplomové práce. Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v oblasti dané tématem práce a schopnost samostatně formulovat odborný text pod vedením vedoucího diplomové práce. U obhajoby se hodnotí porozumění tématu, orientace v něm a schopnost prezentovat poznatky uvedené v diplomové práci.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Veřejná práva může být po kladném rozhodnutí děkana fakulty přijat ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy. Děkan při posuzování vezme v úvahu dosavadní publikační či obdobnou činnost uchazeče v oboru, k jehož studiu se hlásí, a předložený projekt disertační práce. Děkan je oprávněn rozhodnout po vyjádření oborové komise příslušného studijního oboru.

(?)
16
Aktivní studenti
604

Specifikace oboru

Obor: Veřejná správa
Zkratka: VESP
Kód: 6804T022
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6807 N-VS Veřejná správa
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.