Literatura a mezikulturní komunikace

Literatura pomáhá porozumět světu kolem nás.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium Literatury a mezikulturní komunikace je zaměřeno na získání znalostí z oblasti dějin a teorie současné české a tzv. světové literatury, dějin současného umění a obecných kulturních paradigmat. Součástí studia je rozvíjení dovedností analyticky, interpretačně a textotvorně pracovat s českými a cizojazyčnými literárními texty včetně vytváření multimodální kompetence překladatelské a editorské.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat odborné literárněvědné, lingvistické, kulturologické a mediální znalosti a dovednosti na práci s texty;;
  • aplikovat znalosti dějin moderní české literatury i významných literatur cizojazyčných od konce 19. století do současnosti, a to v širokých uměleckých, historických a filozofických souvislostech;
  • analyzovat a interpretovat literární i mediální texty v češtině a ve vybraném cizím jazyce;
  • kriticky posoudit hodnoty textu pro rozmanité redakční zpracování pro různá média;
  • cizojazyčný text funkčně přeložit do češtiny, kompozičně a stylově zpracovat text do požadovaného tvaru určeného žánru;
  • všestranně editovat texty a textové soubory tištěných i internetových a multimediálních produktů;
  • vypracovat odborné kritické a komerční texty k literárnímu překladu (formulace překladové zakázky, sémantická analýza, kritika překladu, literární kritika, posudek, anotace, webová prezentace);
  • porozumět literárnímu textu v souvislosti s jinými druhy umění (výtvarné umění, hudba, film).
(?)

V profesích, kde bude vystupovat jako specialista na dílčí problematiku kulturní a mezikulturní komunikace. Bude připraven kompetentně pracovat v pozici literárního vědce, překladatele, nakladatelského redaktora, korektora, tvůrce a správce webových a multimediálních prezentací, tvůrce a lokalizátora překladového softwaru, jako kulturní redaktor v tištěných nebo elektronických médiích, tiskový mluvčí, PR pracovník či jako lektor uměleckých a komunikačních dovedností v oblasti vzdělávání dospělých. Uplatní se rovněž v institucích státní správy jako odborný kulturní referent.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studující jednooborového studia získat celkově 120 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, studující dvouoborového studia 70 kreditů. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 75 kreditů pro jednooborové studium a 60 kreditů pro dvouoborové studium (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k závěrečné diplomové nebo oborové práci). Povinně volitelné předměty si studující volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Studující se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a doporučeným plánem studia.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří povinný okruh A a povinně volitelný okruh B, nebo C.

Povinný okruh A: ústní zkouška z české literatury a kultury v nadnárodních souvislostech od počátku dvacátého století do současnosti.

Povinně volitelný okruh B: prezentace aplikace vybrané metodologie nebo teoretické koncepce z oblasti teorie literatury a literární vědy, z oblasti intermediálních nebo adaptačních studií na práci s konkrétním textem či uměleckým dílem.

Povinně volitelný okruh C: prezentace aplikace vybrané metodologie nebo teoretické koncepce z oblasti teorie a strategie komunikace a překladu na práci s konkrétním textem či uměleckým dílem.

(?)

Absolvent může pokračovat v doktorském studiu filologického nebo humanitního směru na VŠ.

(?)
0
Aktivní studenti
62

Specifikace oboru

Obor: Literatura a mezikulturní komunikace
Zkratka: LMK
Kód: 7310T335
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie