Nanotechnologie - aplikovaná fyzika

Obří možnosti mikroskopického světa

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Nanotechnologie jsou aplikací výsledků nanověd studujících hmotu na atomové a molekulární úrovni, kde se její vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech. Nanotechnologie jsou prioritou jak vědní politiky ČR, tak i výzkumných programů EU, protože se očekává, že v příštích letech ovlivní téměř všechna průmyslová odvětví. Již v současnosti v ČR významně vzrůstá počet vědeckých ústavů, sdružení a soukromých firem, které dokáží využít potenciálu nanotechnologií. I když moderní nanotechnologie staví i na poznatcích chemie, biologie, medicíny a jiných vědních oborů, význačné postavení při jejich rozvoji náleží především aplikované fyzice. Je proto důležité cíleně vychovávat absolventy schopné propojit současné poznatky v oblasti fyziky s praktickými dovednostmi a potenciálními aplikacemi v oblasti nanotechnologií. Cílem tohoto oboru je tedy připravit absolventa, který bude obeznámen s teorií, diagnostickými metodami a širokou paletou potenciálních aplikací s ohledem na jejich fyzikální podstatu. Zvláštní důraz bude také kladen na využití poznatků při úpravě povrchů materiálů a přípravě nanovrstev s atypickými vlastnostmi. Studenti se také seznámí s nanotechnologiemi, které jsou v současné době využívány v praxi a které jsou v současnosti vyvíjeny pro potřeby aplikačních partnerů. Navrhovaný studijní obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání než je obecné zvládnutí znalostí z fyziky, chemie a dalších oborů anebo pouhé zvládnutí experimentálních technik. Cílené propojení teoretických a experimentálních znalostí (při zvládnutí fyzikálně-chemických principů na dostatečně vysoké úrovni) přípravy a využití nanovrstev dovolí úspěšné využití získaných znalostí v praxi.

Absolventi oboru Nanotechnologie - aplikovaná fyzika, kromě základních znalostí a dovedností společných studijnímu programu jako celku, získají základní poznatky z elektroniky a vytváření polovodičových struktur a nanostruktur, analýzy povrchů, plazmových a nanotechnologických úprav materiálů, depoziční techniky, měřící techniky. Absolventi získají přehled a praktické zkušenosti v použití diagnostických a analytických metod pro přípravu a diagnostiku nanovrstev a nanostruktur (např. elektronová mikroskopie, mechanické testy včetně tribologických a nanoindentačních metod, diagnostika povrchů, hmotnostní spektroskopie, XPS, FTIR, OEM, RTG diagnostiky, separační techniky, apod.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním fyzikálním disciplínám;
  • obsáhnout teorii, diagnostické metody a široké pole aplikací nanotechnologií s ohledem na jejich fyzikální podstatu;
  • aplikovat znalosti opracování povrchů a depozice nanovrstev včetně materiálů s netypickými vlastnostmi;
  • mít přehled o praktickém využití nanotechnologií.
(?)

Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika. Díky fyzikálně matematickému a chemickému základu absolvovanému v rámci programu rozšířeného o nanotechnologie se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, jakož i v laboratorních provozech a firmách využívající high-tech nanotechnologie, apod. Absolventi s tímto typem vzdělání se dobře uplatní v pozicích, které zajistí rychlý transfer nanotechnologií do praxe a jejich bezproblémové využívání. Absolventi jsou velmi žádaní - díky své schopnosti analytického uvažování, širokému přehledu v oboru a schopnosti prakticky řešit fyzikální problémy mohou nacházet uplatnění nejen v akademické a vědecké sféře, ale také ve světových technologických firmách působících v ČR i zahraničí jako jsou ThermoFisher Scientific, Tescan, Honeywell, Platit, On Semi či Rigaku Innovative Technologies Europe.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově alespoň 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty (včetně předmětů zaměřených na přípravu k bakalářské práci) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí přibližně 140 kreditů (přesný počet kreditů závisí na volbě konkrétních povinně volitelných předmětů). Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat zkoušku z odborné angličtiny a získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit (které si student vybírá podle svého zájmu, sportovního zaměření a časových možností).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého oboru, který se nachází na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí: obhajoba bakalářské práce, písemná a ústní zkouška z fyziky.

Vypracováním bakalářské práce uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit fyzikální problém střední obtížnosti. Bakalářská práce má většinou experimentální charakter a její vypracování pak obsahuje návrh experimentu, zvládnutí laboratorní techniky, zpracování měření a interpretace výsledků.

Písemná část zkoušky má prokázat schopnost uchazeče řešit středně obtížné úlohy na úrovni cvičení k disciplínám celku Obecná fyzika.

Při ústní části zkoušky má uchazeč v odpovědích na otázky z první skupiny okruhů prokázat:

- osvojení obecných idejí fyzikálního popisu reality a jejich konkretizace v jednotlivých disciplínách celku Obecná fyzika

- pochopení základních pojmů a představ těchto disciplín a jejich vzájemných souvislostí

- schopnost fyzikálně analyzovat konkrétní situace, formulovat jejich popis matematicky a navrhnout příslušné experimenty včetně vyhodnocení a interpretace výsledků.

V odpovědi na otázky z druhé skupiny okruhů má uchazeč prokázat pochopení základů zvoleného oboru.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Fyzika plazmatu.

(?)
0
Aktivní studenti
39

Specifikace oboru

Obor: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Zkratka: NAN
Kód: 1702R026
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1702 B-AF Aplikovaná fyzika