Astrofyzika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia v oboru je poskytnout absolventům základy obecného, experimentálního a zčásti i teoretického fyzikálního vzdělání důkladnou orientaci v teoretických i experimentálních oblastech astrofyziky a schopnost zprostředkovat pochopení jejích výsledků zájemcům z řad veřejnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat základy matematiky, fyziky a astrofyziky tak, aby mohl dále pokračovat v magisterském a doktorském studiu astrofyziky, resp. jiného fyzikálního oboru;
  • popularizovat astrofyziku a další blízké vědní obory a komunikovat s veřejností tak, že se může stát přednášejícím na hvězdárně, planetáriu nebo v muzeu, či tiskovým mluvčím;
  • stát se novinářem nebo editorem časopisu působícím v oblasti přírodních věd;
  • orientovat se v problematice astrofyziky a ovládat astronomické pozorovací techniky tak, že se může stát pracovníkem, resp. pozorovatelem na astronomických observatořích, astronomických ústavech či katedrách.
(?)

Díky fyzikálně matematickému základu absolvovanému v rámci programu nezávisle na volbě oboru se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Jeho specializované zaměření v oblasti astrofyziky ho předurčuje jako kvalifikovaného demonstrátora a popularizátora vědy na hvězdárnách, v neposlední řadě také pro výzkum využívající astronomických pozorování a zpracování astronomických dat.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 141 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 3-6 kreditů, si student volí podle svého zájmu. Zbývajících 33-36 kreditů student získá za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Student se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a Studijním a zkušebním řádem MU https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Prakticky zaměřené kurzy jsou volitelnou součástí studia.

(?)

Státní závěrečná zkouška má tyto součásti: 1) obhajoba bakalářské práce, 2) zkouška z fyziky sestávající z písemné a ústní části. Písemná část se skládá z testových úloh z fyziky. Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tematických skupin, z fyziky a astrofyziky. Otázky k ústní části zkoušky a literatura jsou k dispozici na adrese http://www.physics.muni.cz.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Teoretická fyzika, směr Astrofyzika.

(?)
0
Aktivní studenti
54

Specifikace oboru

Obor: Astrofyzika
Zkratka: ASTR
Kód: 1701R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1701 B-FY Fyzika