Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Creative Help

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření.

Navazující dvouletý prezenční magisterský stupeň oboru Speciální výtvarná výchova je zaměřen na systematické prohlubování poznatků z bakalářského studia a rozšiřování odborných kompetencí k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahem studia je rozšíření znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy v kontextu speciálně pedagogické praxe s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Doplňkovou část studia tvoří společný základ zahrnující předměty psychologické, pedagogické, komunikační a obecně kultivační. Významnou roli zde hraje speciálně pedagogická oborová praxe s přesahy do sociálně pedagogické oblasti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikace vyvážené proporce praktických dovedností a teoretických znalostí i metodologických a metodických zkušeností;
  • umí samostatně rozhodovat o vhodnosti a charakteru využívaných speciálně výtvarných procesů a činností;
  • používat zkušenosti z kontaktu s uměleckými díly a dokáže živým a srozumitelným způsobem své svěřence vést k zájmu o kulturu a umění;9000
  • konzultovat v oblasti speciální výtvarné výchovy.
(?)

Absolvent studijního oboru je specializovaným výtvarným pedagogem s širokým tvůrčím potenciálem, který získal kompetence k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Disponuje širokými odbornými znalostmi a dovednostmi ve výtvarné výchově, má ověřené hluboké vědomosti z didaktiky výtvarné výchovy a výraznou schopnost komunikace. Jeho uplatnění je směrováno do středních škol a do základních škol (2. stupeň) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Má předpoklady pro rekvalifikaci na další navazující profese související s oblastmi daného oboru. Speciálně pedagogická kvalifikace s přesahy do sociálně pedagogické oblasti umožní absolventům uplatnit se i ve sféře sociálně pedagogické (zařízení/pracoviště MZ nebo MPSV).

(?)
  • Pedagog volného času
  • Speciální pedagog
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
  • Učitel uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoře
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 81 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 24 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 15 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Student má možnost blíže poznat profesní aktivity ve speciálních či sociálně pedagogických zařízeních, čímž získává větší možnost nahlédnout na vzdělávací proces žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, než je obvyklé při vykonávání pedagogických praxí v běžných školách, a to napomáhá v rozhodování o jeho vlastní profesní profilaci. Studenti získávají specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace, apod. Obsah předmětu slouží také k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních přístupů ve výchově a vzdělávání.

Pedagogická praxe by měla být vykonána celkem čtyřikrát za dobu studia, a to dvakrát v různých speciálně a sociálně pedagogických zařízeních a dvakrát ve školách běžného typu.

(?)

Státní závěrečná zkouška ze Speciální výtvarné výchovy se skládá ze tří částí: z obhajoby diplomové práce, z předmětů povinných a předmětů povinně volitelných.

Povinná část z výtvarné výchovy je koncipována z okruhů Teorie a dějin výtvarného umění a Teorie vyučování.

Povinná část ze speciální pedagogiky je tvořena předmětem Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím doktorském oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky.

(?)
0
Aktivní studenti
22

Specifikace oboru

Obor: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: SVV2S
Kód: 7504T308
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy