Filologicko-areálová studia

Poznávat východní, střední a jihovýchodní Evropu v širších souvislostech.

Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti filologických a areálových studií, kteří budou schopni propojovat různé oblasti na základě areálového principu a srovnávací typologie textů a nacházet styčné plochy v důsledku vzájemného prolnutí sociálních a filologických věd. V areálových studiích se spojují sociálněvědní hlediska (např. historické, politologické aj.) s hledisky jazykovými, literárními a obecně kulturními, a to na základě srovnávací typologie uměleckých, publicistických a odborných textů. Propojení a průnik filologické a sociální vědy má umožňovat nové pohledy jak na jazyk a literaturu, tak na jednotlivé sociální vědy. Slavistika a slovanská filologie jsou typicky areálovým oborem (smíšené slovansko-neslovanské areály střední a východní Evropy a Balkánu) a jeho problematika tvoří obsahové jádro oboru s pozadím dalších evropských jazykových a kulturně politických areálů.

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti filologicko-areálových studií (se zaměřením na zvolený areál);
  • aplikovat hlubší znalosti zvolených dominantních areálů, dobře se orientovat v kulturních souvislostech a v širších literárních, jazykových, kulturních evropských (slovanských) areálů;
  • komunikovat minimálně ve dvou evropských jazycích ze dvou různých evropských areálů;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky kultury evropských (slovanských) areálů, resp. konkrétního areálu na vysokých školách.
(?)

Absolvent doktorského oboru je kvalifikovaným a kompetentním znalcem problematiky filologicko-areálových studií jak v její obecné poloze, tak v okruhu jednoho nebo více kulturních areálů, např. střední Evropy, Balkánu, východní Evropy. Je připraven na výkon středních a vyšších funkcí ve veřejné správě, školství, včetně vysokého, kultuře, AV ČR, zahraniční službě, může se uplatnit v politických funkcích blízkých problematice vnitřní, zahraniční, školské a kulturní politiky státu, jakož i ve středních a vyšších manažerských pozicích. Je odborníkem na problematiku menšinových kultur, multikulturalismu, kulturní komparatistiky. Absolvent se může flexibilně uplatnit – díky své široké vědecké kvalifikaci – v řadě pozic: vysokoškolský/středoškolský učitel, vědec, pracovník vědeckých institucí, např. AV ČR, vyšší pozice v státní a veřejné správě, vysoce kvalifikovaný odborník v kultuře, školství, zahraniční službě, v středních a vyšších manažerských postech ve firmách obchodujících se zahraničím.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Základní formou doktorského studia je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů, realizovaných na FF MU, a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných kurzů zaměřených na problematiku areálově pojímané lingvistiky a literární vědy, obecné a srovnávací genologie, sociálních a masmediálních studií.

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence v dalším světovém jazyce.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele. Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditového systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho:

- 20 kreditů za předměty metodologického základu

- nejméně 4 kredity za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š)

- 40 kreditů z povinných oborových předmětů

- nejméně 10 kreditů z volitelných teoretických kurzů

- 20 kreditů za semestrální zahraniční stáž (povinné pro prezenční studium)

- nejméně 110 kreditů za předměty zaměřené na přípravu disertace a za její odevzdání

- nejméně 40 kreditů za publikace a účast na konferencích.

(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30–33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Filologicko-areálová studia
Zkratka: AREA
Kód: 7310V303
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Filologicko-areálová studia:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/