Didaktika geografie

Geografie je víc než věda, geografie je styl života.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům magisterského studia, badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého a zahraničního teoretického i empirického poznání v oblasti geografického vzdělávání, relevantního vzhledem k potřebám teorie i praxe. Obsah studijního oboru koncepčně i systémově reaguje na priority vzdělávací politiky v rámci ČR i EU, jejímž hlavním cílem je implementace poznatků současné vědy do praktického života jednotlivce a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se s přehledem v oblasti vzdělávacích teorií;
  • využívat znalosti a dovednosti z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu;
  • projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky;
  • využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
  • analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání;
  • kvalifikovaně se orientovat v komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.
(?)

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie, a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd. Podle zaměření konkrétního výzkumu se může stát poradcem pro otázky geografického vzdělávání při NÚV MŠMT.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia činí 8 semestrů. Studijní předměty jsou uspořádány do čtyř bloků, důraz je kladen na syntetický a integrovaný charakter studijního oboru. Váha jednotlivých studijních předmětů je vyjádřena pomocí jejich rozdělení na povinné a volitelné studijní předměty a prostřednictvím jim přidělených kreditů.

Student v průběhu studia volí z nabídky povinně volitelných či volitelných studijních předmětů v souladu se zaměřením disertačního projektu tak, aby byl dosažen požadovaný počet kreditů, tj. 240 celkem.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který student připravuje v konzultaci se školitelem. V ISP je uveden časový harmonogram předpokládaného absolvování jednotlivých předmětů tak, aby byla splněna kreditová povinnost vymezená Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Součástí individuálního plánu je podrobný rozpis postupu realizace disertačního výzkumu a přípravy disertační práce.

(?)

Výuková činnost na základní, střední či vysoké škole (cca v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

(?)

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce.

Doktorand musí prokázat odbornou orientaci a schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru. Průběh Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations (hlava V, článek 30-33).

Při SDZ se ověřují (1) znalosti a orientace v pedagogice, psychologii a geografii, (2) znalosti z vědního oboru Didaktika geografie a její metodologie, (3) specializované znalosti z oblasti relevantní pro disertační práci.

Tematické okruhy jsou odvozeny z obsahu předmětů:

1. Školní pedagogika, Pedagogická psychologie, Komplexní geografie, Aplikovaná geografie a Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání.

2. Didaktika geografie a aktuální trendy v geografickém vzdělávání, Metodologie výzkumu v didaktice geografie a Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání, kurikulární studia.

3. Tematické okruhy jsou odvozeny z obsahu absolvovaných volitelných předmětů.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Didaktika geografie
Zkratka: DIGE
Kód: 7507V107
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7537 D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté)

Další informace lze průběžně nalézt na: http://katedry.ped.muni.cz/geografie